Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku”.
WRI.7013.15.2020                                                                           Sanok, dnia 12.08.2020 r.
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu
na roboty budowlane
 
 
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok, Nip 687 178 76 73, Regon 370 440 710.
 2. Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Nazwa zamówienia/Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku – Z4.
 1. Termin wykonania zamówienia – 18.12.2020r. W terminie należy wykonać wszystkie prace budowlane oraz złożyć zawiadomienie o zakończeniu prac i gotowości do odbioru robót.
 2. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający
  i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub pocztą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Marek Stabryła tel. 13 46 52 835, Piotr Bochnia tel.: 13 46 52 833.
 1. Adres poczty elektronicznej: inwestycje@um.sanok.pl
 1. Miejsce, termin złożenia oraz sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 19.08.2020 r. do godz. 9:30 w Biurze obsługi klienta pokój nr 1 - Urząd Miasta w Sanoku.
 1. Informacja na temat formy składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa trzech konstrukcji stalowych Miejskiego Systemu Informacji kierunkowej na działce nr ewid. 2428/5 przy ul. Lipińskiego w Sanoku.
Nie otwierać do dnia 19.08.2020 r. do godz. 10.00”

 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.08.2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Sanoka pokój nr 6.
 
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 80 %; masa konstrukcji stalowej 20%.
 2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
 
 
 
 
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Oświadczenie,
 3. Wzór umowy,
 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 5. Plan sytuacyjny,
Wypis z MPZP.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2020-08-12
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-08-12 12:11
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-08-12 12:16
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-09-30 12:11
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 01 października 2020r. 08:57:45
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.