Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000-30000 euro.
 
Znak:WGS.7021.293 .2020                                                                         Sanok 26.10.2020 r.
           
 
 
Nazwa i  Adres zamawiającego : Gmina Miasta Sanoka 38-500 Sanok ul. Rynek 1.
 
Zapytanie ofertowe
do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000-30000 euro.
1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa  związana z udzielaniem
    opieki  zwierzętom bezdomnym na terenie miasta Sanoka obejmująca:
 
Znak:WGS.7021.293 .2020                                                                         Sanok 26.10.2020 r.
           
 
 
Nazwa i  Adres zamawiającego : Gmina Miasta Sanoka 38-500 Sanok ul. Rynek 1.
 
Zapytanie ofertowe
do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000-30000 euro.
1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa  związana z udzielaniem
    opieki  zwierzętom bezdomnym na terenie miasta Sanoka obejmująca:
  • odławianie, przewóz bezdomnych zwierząt z terenu miasta Sanoka do schroniska   własnym transportem, agresywnych, zabłąkanych dzikich, zagrażających                  bezpieczeństwu mieszkańców a także rannych w wpadkach, na zgłoszenie: Policji, Straży Miejskiej, upoważnionego pracownika Urzędu Miasta Sanoka  i umieszczenie ich           w schronisku dla zwierząt  w celu  zapewnienia właściwej opieki,
  • poddawanie zabiegom higienicznym,
  • sterylizację albo kastrację zwierzęcia w schronisku,
  • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt,
  • oddawanie zwierząt do adopcji,
  • usypianie ślepych miotów,
  • oznakowanie czipem zwierząt (psów) przyjętych w schronisku,
  • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych             z udziałem zwierząt w tym leczenie ambulatoryjne, eutanazja w razie konieczności.
2. Termin realizacji zamówienia do dnia 31.12.2021 r.
3. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta ( pok. nr 1) 12.11.2020 r.
4. Warunki płatności:  zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę.
5. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ludwik Kopleński (4652831).
6. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim        do dnia 12.11.2020 r. do godz. 15 30.
7. Kryterium wyboru oferty:
          Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich  rangą:
  1. Cena (C) –  60%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „Cena” tj. 60 punktów uzyska oferta z najniższą
łączną ceną wskazaną w formularzu oferty. Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie
mniej punktów. Punkty zostaną obliczone według wzoru:
Cena (C)= Cmin/Cof   x 60
       gdzie:
       C- liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę,
       Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,
       Cof - cena podana w ofercie
  1. Termin płatności  (Tp) - 40%
Maksymalną ilość punktów w kryterium „termin płatności” tj. 40 punktów uzyska oferta,
w której Wykonawca wskaże termin płatności do 30 dni. Pozostałe oferty terminem
płatności do 14 dni uzyskają proporcjonalnie mniej punktów. Punkty zostaną obliczone
według wzoru:
       (Tp) =Tpof/Tp30 x 40
gdzie:
Tp - liczba punktów przyznana wykonawcy za oferowany termin płatności.
Tpof –termin płatności podany w ofercie.
Tp30 - liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin płatności- 30 dni.
Wykonawca może zaoferować niżej wymienione terminy płatności, które podlegać będą   
 następującej punktacji:
Termin płatności Ilość punktów
14 dni 50
30 dni 100
 
                                                                                                     NACZELNIK WYDZIAŁU
                                                                                                                                  mgr inż. Aneta Kończak Kucharz
                                                                                                
                                                                                                   (podpis kierownika komórki)
 
8. Treść oferty:
a) nazwa i adres wykonawcy ...............................................................................
b) NIP , REGON.................................................................................................
c) nr rachunku bankowego ............................................................................
d) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:             
      1) odłowienie 1 zwierzęcia za cenę ………… zł (netto), ……….zł (brutto),
      2) zapewnienie miejsca w schronisku 1 zwierzęciu (bez względu na okres przebywania
        w schronisku) za cenę………zł (netto), ………… zł (brutto),
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
   (adres schroniska, nr zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt lub nr umowy
     ze schroniskiem na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi).
3) sterylizację lub kastrację 1 kota za cenę ………… zł (netto), ………… zł (brutto),
4)  sterylizację lub kastrację 1 psa za cenę  ………… zł (netto), ………… zł (brutto),
5)  uśpienie 1 ślepego  miotu kotów za cenę………… zł (netto), …………zł (brutto),
6)  uśpienie w razie konieczności 1 zwierzęcia za cenę ……… zł (netto), ……zł (brutto),
7)  oddanie do adopcji 1 zwierzęcia za cenę ………… zł (netto), ………..zł (brutto), 
8) oznakowanie 1 psa czipem za cenę ………… zł (netto),..………zł (brutto),                 
9)  dobę leczenia   ambulatoryjnego 1 zwierzęcia za cenę…… zł (netto), ……zł (brutto),
10) dobę opieki (chowu) 1 zwierzęcia za cenę…… zł (netto), ……zł (brutto).
 
 Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 1 i 2 zawiera koszt:
  - dojazdu  do zwierzęcia,
  - transportu zwierzęcia do schroniska.
Wynagrodzenie o którym mowa w pkt 2 za zapewnienie miejsca w schronisku nie przysługuje Wykonawcy w przypadku zgłoszenia się właściciela w terminie 5 dni od dnia odłowienia zwierzęcia.
Podstawą wyboru oferty będzie obliczona średnia cena.
Obliczenie średniej ceny:
- w pkt „d” suma cen netto (od 1 do 10) : 10 = …………  (netto).
Średnia cena netto .............................. zł (słownie: …......................................................
.........................................................................................................................................)
Podatek VAT ..........................zł (słownie: ….................................................................
........................................................................................................................................)
Średnia cena brutto.. ............................zł (słownie: ......................................................
…………………………………………………………………………………………)
 
e) Termin płatności : …………………..………
 
9. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                   ….............................................
                                                                                                 Data i podpis oferenta.
 
 
UWAGA!
Ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe oraz dołączyć kserokopię zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt lub kserokopię umowy     ze schroniskiem na sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKamila Balowska2020-10-28
Publikujący Kamila Balowska - WGS 2020-10-28 08:04
Modyfikacja Kamila Balowska - WGS 2020-10-28 08:08
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 08 sierpnia 2022r. 05:48:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.