Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce
Sanok, dn. 20 listopad 2020 r.
 
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka ul. Przemyska 58, 38-500 Sanok.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
a)         pozyskaniu drewna (ścinka i wyróbka) w łącznej ilości 480 m3 (drewno stosowe 180 m3 i drewno wielkowymiarowe 300 m3). Podane ilości drewna do pozyskania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±25 %),
b)        zrywce drewna w łącznej ilości 480 m3 (drewno stosowe 180 m3 i drewno wielkowymiarowe 300 m3), długość zrywki ok. 1.800 m. Podane ilości drewna do zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±25 %),
c)         odnowienia sztuczne (przygotowanie gleby, sadzenie) 0,40 ha,
d)        czyszczenia późne (usunięcie drzewek wadliwych/chorych, regulowanie zwarcia) – 5,5 ha,
e)         pielęgnowanie upraw I (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 4,0 ha,
f)         pielęgnowanie upraw II (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 2,5 ha,
g)        zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę Cervacolem na łącznej powierzchni 6 ha,
h)        remonty szlaków zrywkowych i wykonanie nowych szlaków – 20 godzin,
i)         melioracje agrotechniczne (wycięcie krzewów, uprzątnięcie powierzchni do sadzenia) – 0,40ha.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku
  ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 18:00.
 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ryszard Paszkiewicz tel.: 537 201 303,
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim                       w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Prace leśne w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce na 2021 rok” - nie otwierać do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 18.00.”
 2. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 2). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 10.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1). W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3),
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2020-11-20
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-11-20 09:33
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2020-11-20 09:36
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2021r. 21:54:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.