Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Zapytanie ofertowe - dokumentacja projektowa dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kruczej w Sanoku
WRI.7011.25.2021                                                                               Sanok, dnia 19.07.2021 r.
                                   OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM
 1. Zamawiający: Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok
 2. Rodzaj zamówienia: Usługi
 3. Nazwa przedmiotu zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kruczej w Sanoku – MPZP Krucza I”, wraz z uzyskaniem prawomocnego zgłoszenia budowy.
 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 3.
 1. Termin wykonania zamówienia do dnia: 10.12.2021 r. w terminie tym należy opracować pełną dokumentację projektową budowlaną, wykonawczą, kosztorysy ofertowe, inwestorskie, przedmiar robót, specyfikację wykonania i odbioru robót, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskać wymagane decyzje administracyjne i prawomocne zgłoszenie budowy.

 1. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
  1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem, lub pocztą elektroniczną,
  2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację przekazane faksem lub pocztą elektroniczna, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania,
  3. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami: Piotr Bochnia, Karol Wal,
   Tel: 13 46 52 836,
  4. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego: wri@um.sanok.pl
 2. Dokumentacja dotycząca postępowania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.um.sanok.pl/
 3. Miejsce, termin złożenia oferty oraz sposób jej przygotowania:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia 26.07.2021 r. do godz. 9.30 w Biurze obsługi klienta pokój nr 1 w Urzędzie Miasta Sanoka.
 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:
„Oferta na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Kruczej
w Sanoku – MPZP Krucza I. Nie otwierać do dnia 26.07.2021 r. do godz. 10.00”

 
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.07.2021 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 6 w Urzędzie Miasta Sanoka.
 1. Kryteria wyboru oferty: cena 100%.
 2. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Załączniki:
 1. Zapytanie ofertowe,
 2. Oświadczenie,
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
 4. Wzór umowy,
 5. Mapa z zaznaczonym zakresem terenu, dla którego należy zaprojektować sieć wodociągową
  i sieć kanalizacji sanitarnej.

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Bochnia - Inwestycje2021-07-21
Publikujący Piotr Bochnia - Inwestycje 2021-07-21 09:20
Modyfikacja Piotr Bochnia - Inwestycje 2021-07-21 09:25
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 29 lipca 2021r. 10:48:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.