XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Gołębia oraz przebudowa drogi gminnej ul. Krucza (Nr G13R) w Sanoku”

Znak sprawy: WRI.7011.32.2021

Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Miasta Sanoka, 38-500 Sanok ul. Rynek 1

 

Zapytanie ofertowe*

do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 30 000 do 130 000 złotych.

I**

Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Gołębia oraz przebudowa drogi gminnej ul. Krucza (Nr G13R) w Sanoku”

  1. Termin realizacji zamówienia: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  2. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta Sanoka, 38-500 Sanok ul. Rynek 1,
    do dnia 17.05.2022r.

  3. Warunki płatności: 30 dni

  4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Piotr Bochnia tel. 13 46 52 833, Karol Piszyk 13 46 52 887

  5. Sposób przygotowania oferty: ofertę w języku polskim należy złożyć w formie pisemnej

  6. Kryteria wyboru oferty: a) cena 100% b) inne (wymienić) …………………………………

II. ***

  1. Treść oferty:

a) nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………

b) adres wykonawcy: ………………………………………………………………………….

c) NIP ……………………………………… d) REGON ……………………………...………

e) nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………

f) oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ………………………………..zł (słownie złotych) ……………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

Podatek VAT ……………………………..zł (słownie)……………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

Cenę brutto ……………………………….zł (słownie) ………………………………………

…………………………………………………………………...………………………………

g) inne kryteria określone w zapytaniu ofertowym …………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

  1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

………………………………………
(data i podpis oferenta)

* ofertę należy złożyć na tym samym druku, co zapytanie ofertowe;

** wypełnia zamawiający;

*** wypełnia oferent

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKinga Czekańska2022-05-09
Publikujący Kinga Czekańska - WRI 2022-05-09 16:50
Modyfikacja Kinga Czekańska - WRI 2022-05-09 16:53