XML
Remont szlaków zrywkowych w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce”

Sanok, dn. 19 września 2022r.

OGŁOSZENIE 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych

ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia: Remont szlaku zrywkowego

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasta Sanoka, obręb Olchowce, oddział nr 5.

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów: Powiat Sanocki, Gmina Miasta Sanoka - obręb ewidencyjny Olchowce, dz. Nr ewid. 247/3

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

 1. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego na długości około 300 m, w tym ulepszenie powierzchni szlaku zrywkowego polegające na ułożeniu płyt żelbetonowych                                 o wymiarach: 3,0x1,5x0,15m na odcinku około 60 m (płyty znajdują się na składzie drewna znajdującym się przy ul. Królowej Jadwigi). Szerokość szlaku minimum 3,5 m w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładana lokalizacja szlaku znajdują się na Załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 2. Pogłębienie istniejącego rowu przy mostku oraz ułożenie płyt nad rowem.

 

Termin realizacji zamówienia : do dnia 30 listopad 2022r.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

Kryterium oceny ofert- cena 100%

 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonania całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było  przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

 2. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością  do jednego  grosza.

 3. W cenie oferty należy uwzględnić  podatek od towaru i usług ( VAT).

 4. Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.

 5. Zamówienie nie jest podzielone na części.

 6. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Ryszard Paszkiewicz – gajowy (537-201-303); Marek Jagniszczak;                                                                         

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

Oferta musi sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę  uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony  druk oferty - wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 2. pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana  przez osobę upoważnioną.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę (wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi) należy złożyć w Urzędzie Miasta                        w Sanoku ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 13 października 2022r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 14 października 2022 r. o godz. 19:00. 

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami                   z dopiskiem: „Remont szlaków zrywkowych w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce” - nie otwierać do dnia 14 października  2022 r. do godz. 19.00.”

 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
OGŁOSZENIE PRZETARGOWE. Plik doc 24.40 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 1.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-09-16
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-19 15:22
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-19 15:25