XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych


Terminy składania wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników:
Z wnioskiem należy wystąpić do dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/2023 w terminie do dnia 12 września 2022 roku.  

Informacje podstawowe:
Celem Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
W latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom beneficjentów programu, rozszerzono katalog wsparcia o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych. 
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dla kogo pomoc?
Beneficjentami bezpośrednimi programu są uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych będzie wynosić:

- do kwoty 225 zł – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopni lekkim, z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
- do kwoty 390 zł – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia.
 
- do kwoty 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I – IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum
 
Sposób załatwienia sprawy:
Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu.
Aby otrzymać pomoc na zakup podręczników należy:
1)  złożyć do dnia 12 września 2022 roku wniosek do dyrektora szkoły do której uczęszcza uczeń w roku szkolnym 2022/2023;
- Wniosek może złożyć rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), pełnoletni uczeń albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.).
2)  dokonać zakupu podręczników;
3)  przedłożyć w szkole dokumenty potwierdzające dokonanie zakupu;
 
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłJoanna Fuksa - Zastępca Naczelnika2022-08-18
Publikujący Katarzyna Pałys - Oświata i Kultura Fizyczna 2022-08-16 12:43
Modyfikacja Joanna Fuksa - Zastępca Naczelnika 2022-08-18 14:32