XML
Zarządzenie Burmistrza Miasta

ZARZĄDZENIE Nr 172/2007

BURMISTRZA MIASTA SANOKA

z dnia 24 października 2007 roku.

zmieniające zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. Nr 30 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33)

zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 60/2006 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10.04.2006r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego nr 32 poz. 588 ) wprowadza się nastepujące zmiany:

w § 3 w ust.1 pkt.5 otrzymuje następujące brzmienie:

?5) dostwę do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej odpadów komunalnych nie podlegających selekcji, t.j.: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnej frakcji popiołowej oraz innych strumieni odpadów komunalnych zmieszanych. ?

§ 2

  1. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
  2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez rozplakatowanie w miejscach

publicznych, na terenie Gminy Miasta Sanoka oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Sanoka.

 

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2007-10-25
Publikujący -