XML
Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych
  Sanok, 17. 06. 2008r.


Ogłoszenie
w sprawie  konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych dla Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu  Opieki Zdrowotnej w Sanoku


Na podstawie art. 35 i 35a Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej / Dz. U. z dnia 14 października 1991r. z późn. zm./ oraz  Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998r. w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne / Dz. U. z dnia 23 lipca 1998r. /.

Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej
38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38
zaprasza Świadczeniodawców

do składnia ofert i uczestnictwa w konkursie ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w okresie 01. 07. 2008 ? 31. 12. 2010 ( nie dłużej, niż na okres obowiązywania umowy z NFZ).

Postępowanie w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych prowadzone będzie przez Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej  Opieki Zdrowotnej
w Sanoku.

w zakresie: ?Zabezpieczenie medyczne  dla potrzeb nocnej i świątecznej opieki medycznej?
w dniach poniedziałek ? piątek w godzinach 18.00 ? 8.00 dnia następnego, w niedziele, święta oraz dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00 ? 8.00 dnia następnego:
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w warunkach ambulatoryjnych,
- nocna i świąteczna opieka lekarza poz w domu świadczeniobiorcy.
 
Oferty mogą składać podmioty będące Świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów.
Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który należy pobrać w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku. Szczegółowe warunki i materiały oraz formularz ofertowy można będzie pobrać w siedzibie SPMZPOZ, 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 38.
 
Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej ( z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) w zamkniętej kopercie lub paczce z pieczątką oferenta - w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
do dnia 24. 06. 2008r. do godz. 13.00.


Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Samodzielnego Publicznego Miejskiego  Zespołu Podstawowej  Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
dnia 24. 06. 2008r. o godz. 14.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert nastąpi w siedzibie SPMZPOZ w Sanoku
dnia 24. 06. 2008r.  

Samodzielny Publiczny Miejski Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.


Samodzielny Publiczny Miejski  Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert, których wartość przekroczy wartość umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w w/w zakresie świadczeń.

Świadczeniodawcy, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez SPMZPOZ w Sanoku zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga.

z poważaniem

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Miejskiego
Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Sanoku
lek. med. Aleksander Korobczenko

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-06-17
Publikujący -