XML
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kompetencji lekarza POZ

DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sanoku ul. Jana Pawła II 38


ogłasza:


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ (w oparciu o zarządzenie 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2008r.) dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku i zaprasza do składania ofert.
Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty, które mają aktywna listę pacjentów w SPMZPOZ w Sanoku.


DYREKCJA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO MIEJSKIEGO
ZESPOŁU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sanoku ul. Jana Pawła II 38


ogłasza:


Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie  kompetencji lekarza POZ (w oparciu o zarządzenie 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05.11.2008r.) dla pacjentów SPMZPOZ w Sanoku i zaprasza do składania ofert.
Do konkursu mogą zgłaszać się podmioty, które mają aktywna listę pacjentów w SPMZPOZ w Sanoku.

Umowa o udzielenie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2009r. do 31.12.2010r., nie dłużej niż okres obowiązywania umowy z NFZ.

Podmioty zamierzające złożyć ofertę na udzielanie w/w świadczeń zdrowotnych mogą otrzymać obowiązujące formularze oferty w Sekretariacie  SPMZPOZ w Sanoku.


Oferty składać należy w zamkniętej kopercie do dnia 19.12.2008 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie SPMZPOZ w Sanoku z dokładnym określeniem nazwy Oferenta i adresem.

Oferta winna być opisana:

"OFERTA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE -
W ZAKRESIE  KOMPETENCJI LEKARZA POZ
NIE OTWIERAĆ DO 19.12.2008R. DO GODZ. 11.30

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2008r. r. o godzinie 11.30 w Sekretariacie SPMZPOZ
w Sanoku.
Konkurs będzie rozstrzygnięty w dniu 22.12.2008r..
SPMZPOZ w Sanoku zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn.
Termin związania ofertą – nie dłuższy niż 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Ewentualne skargi należy składać w Sekretariacie SPMZPOZ do dnia rozstrzygnięcia postępowania.
W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyniku konkursu, oferent ma prawo złożyć umotywowany protest.

 

Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
konkurs ofert-lekarz.doc Plik doc 42.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2008-12-05
Publikujący -