XML
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych
Sanok, dnia 22.09.2020 r.
WGP.6220.6.2020                                                             

OBWIESZCZENIE

 
Burmistrz Miasta Sanoka, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 22 września 2020 r. została wydana Decyzja o znaku WGP.6220.6.2020 określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych”, obejmującego działkę nr: 381/1 położoną przy ul. Spacerowej   w Sanoku, obręb Olchowcach.
 
Z treścią przedmiotowej Decyzji oraz z dokumentacją sprawy w tym z zebranymi  w toku postępowania opiniami innych organów można się zapoznać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej - Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 54 w godzinach pracy Urzędu.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku bip.um.sanok.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie tutejszego organu      i w miejscu planowanego przedsięwzięcia.
 
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 2 Kpa).


Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBarbara Teleżyńska - Zagórda - Inspektor2020-09-22
Publikujący Barbara Teleżyńska - Zagórda - Inspektor 2020-09-25 11:26
Dodano do archiwum 2020-10-16 11:26