Deklaracja dostępności

Urząd Miasta w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku.

Data publikacji strony: 2015-08-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-29. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogdan Struś, sekretarz@um.sanok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 46 52 811. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:Dostępność architektoniczna

Dojazd do siedziby Urząd Miasta Sanoka – ul. Rynek 1
W odległości ok. 200 metrów od wejścia głównego do Urzędu znajduje się przystanek MKS Sanok:
ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego, przystanek: Piłsudskiego 02
linie: 3A, 7 (stan na 03.09.2018 r.).
W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii znajdują się kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
Dostępność wejścia
Do budynku prowadzi jedno wejście znajdujące się przy ul. Rynek 1. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu. Z uwagi na spory ruch samochodowy, należy zachować szczególną ostrożność.
Dostępność parkingu
W odległości ok. 10 metrów od drzwi wejściowych do budynku urzędu na ul. Rynek 1 umiejscowiony jest parking ogólnodostępny, na którym znajduje się miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Ze względu na lokalizację siedziby Urzędu Miasta Sanoka (ścisłe centrum) parking posiada ograniczoną ilość miejsc parkingowych.
Dostępność toalety
Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku i jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Do toalety można dostać się klatką schodową jak i zainstalowaną w budynku windą.
Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku
Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy ochrony budynku. Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych. Dodatkowo pracownicy ochrony posiadają podgląd wejścia głównego dzięki kamerom monitoringu.
Utrudnienia
Brak możliwości dotarcia osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich, do komórek urzędu znajdujących się na parterze - w części B budynku urzędu – brak windy i pochylni.
Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter budynku - do Biura Obsługi Klienta i obsłużenie interesanta w dogodny dla niego sposób.
Obsługa osób słabosłyszących
Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
- kontakt bezpośredni przez osobę przybraną – tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
- kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, którego zapewnia Urząd Miasta Sanoka
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umsanok@um.sanok.pl;
- kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Sanoka: link do ESP; /181701/skrytka
- przesyłanie faksów pod numer: 13 46 308 90;
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie formularza dostępnego na stronie https://bip.um.sanok.pl/ - drogą elektroniczną na adres umsanok@um.sanok.pl lub faksem na numer 13 46 308 90 albo poprzez dostarczenie formularza do Biura Obsługi Urzędu (Sanok, ul. Rynek 1, pok. nr 1) lub wypełnienie go na miejscu.
Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)