1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
 2. Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy.
 3. Wniosek o sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Sanoka. 
 4. Wniosek o sporządzenie zaświadczenia o aktualności MPZP.
 5. Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze rewitalizacji.
 6. Wniosek o przeniesienie decyzji środowiskowej.
 7. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub wniosek o ustalenie zakresu raportu.
 8. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 9. Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 10. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 11. Wniosek o dzierżawę nieruchomości
 12. Wniosek o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie z bonifikatą
 13. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkanowie
 14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekszatłceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej
 15. Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego. 


 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2009-01-20
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2009-01-20 11:41
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2022-08-29 08:18