Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm ) informuje:
 1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka odbiera Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
 2. Wszystkie odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.
  Odpady zebrane selektywnie przekazywane są do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku. GPZOS prowadzi również zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji (odpadów zielonych), które z kolei przekazuje do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, instalacji zastępczej przy ul. Siedlanka Boczna 2 w Leżajsku oraz na blok kodemeracyjny ORC do MPGK Krosno przy ul. ul. Sikorskiego 19.
  Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania zagospodarowywane są na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Krośnie przy ul. Białobrzeska 108
 3. Poziomy:
 1. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania za rok 2016 dla Gminy Miasta Sanoka wynosi: 2,49  %.
 2. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2016 wynosi: 40,938 %.
 3. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2016 wynosi 101,421%.
 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. PSZOK (GPZOS) znajduje się przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 900-1700 iw każdą sobotę w godz. 800-1600.
 1.  Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
 1. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
  1. Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:
 • Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Sp. J., ul. Targowa 27, 38-500 Sanok,
 • Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok,
 • Firma Handlowo Usługowa O/Tellux, ul. Jagiellońska 10, 38-500 Sanok,
 • FU MERKURY Sp. z o.o., ul. Krakowska 19, 38-500 Sanok
 • Jeronimo Martns Dystrybucja S.A, ul. Krakowska 2 i 194
 • P-H-U WIR, uL. Podgórze 8, 38-500 Sanok
 • Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudzkiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2017-07-03
Publikujący Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-07-03 10:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2017-07-14 08:26
Szanowni Mieszkańcy !
 
W dniu 16 czerwca 2017r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy  o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074).  
W myśl art. 83f ust. 1 pkt 3 w/w ustawy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stosuje się do drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.
 
Ponadto właściciel nieruchomości, będący osobą fizyczną, jest obowiązany dokonać zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm przekracza w/w obwody i usuwane ono jest na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej do organu (o którym mowa w art. 83a ust. 1. ustawy, czyli wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta). Zgłoszenie winno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin  w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm. Z przeprowadzonych na nieruchomości oględzin sporządzony zostanie protokół. Organ w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji  administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w w/w terminie. Natomiast w przypadku, gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich wskazanych w ustawie elementów, organ w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.  W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
Ponadto jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej  i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
            Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody druk zgłoszenia dostępny będzie na stronie www.sanok.pl lub w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta w Sanoku ul. Rynek 1.
 
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2017-06-13
Publikujący Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-06-13 13:08
Modyfikacja Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-06-13 10:04
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2016 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2017-04-28
Publikujący Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-04-28 12:33
Modyfikacja Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-04-28 12:34
Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ) informuje:

1. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasta Sanoka odbiera Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel, Zabłotce 51, 38-500 Sanok.
2. Wszystkie odpady komunalne zmieszane przekazywane są do instalacji RIPOK przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie. Odpady zebrane selektywnie przekazywane są do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
3. Poziomy:
a. ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania za rok 2015 dla Gminy Miasta Sanoka wynosi: 0 %.
b. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2015 wynosi: 31,09 %.
c. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych dla Gminy Miasta Sanoka za rok 2015 wynosi 99,49%.
4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony jest przez Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. PSZOK (GPZOS) znajduje się przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku.
Odpady segregowane przyjmowane są od wtorku do piątku w godz. 900-1700 i w każdą sobotę w godz. 800-1600.
5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych
a. Zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.
5.1. Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy:
 • Przedsiębiorstwo – Handlowo – Usługowe „SANBUD” Fedak Maria Sp. J., ul. Targowa 27, 38-500 Sanok,
 • Firma TAJMAX, ul. Jagiellońska 50, 38-500 Sanok,
 • Kaufland Polska Markety Sp. z o.o., ul. Królowej Bony 10, 38-500 Sanok,
 • Firma Handlowo Usługowa O/Tellux, ul. Jagiellońska 10, 38-500 Sanok,
 • FU MERKURY Sp. z o.o., ul. Krakowska 19, 38-500 Sanok
 • Jeronimo Martns Dystrybucja S.A, ul. Krakowska 2 i 194
 • P-H-U WIR, uL. Podgórze 8, 38-500 Sanok
 • Apteki przy ulicach: Daszyńskiego 3, Piłsudzkiego 10, Traugutta 9, Błonie 1.

Załączniki:

Gospodarka Odpadami Plik pdf 135.65 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2016-10-05
Publikujący Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2016-10-05 11:01
Modyfikacja Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2017-07-03 11:02
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2015 rok
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2016-04-25
Publikujący Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2016-04-29 14:48
Modyfikacja Piotr Kutiak - Ochrona Środowiska 2016-04-29 14:50

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2014 rok

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłPiotr Kutiak2015-04-27
Publikujący -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Sanoka za 2013 rok
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKinga Czekańska2014-06-26
Publikujący -

Gmina Miasta Sanoka zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) informuje

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKinga Czekańska2013-07-23
Publikujący -

Gala  laureatów  VII
Narodowego  Konkursu  Ekologicznego
"Przyjażni  Środowisku"

Rozstrzygnięta 3 lutego br. VII edycja konkursu pod patronatem Prezydenta RP okazała się szczęśliwa dla samorządu miejskiego oraz sanockiego Gimnazjum Nr 2 im. Królowej Zofii, a także dla PGNiG S.A. Oddział w Sanoku.
Do ubiegłorocznego konkursu organizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ? Stowarzyszenie Europa Nasz Dom w kategorii ?Gmina Przyjazna Środowisku? zgłoszonych zostało 27 samorządów ? w tym 3 z woj. podkarpackiego.

WIĘCEJ TUTAJ

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
Wytworzył2006-09-07
Publikujący -
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2018r. 08:25:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.