Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 15  w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: edukacyjno-szkoleniowo-kulturalnej
Data składania ofert:
2020-03-11 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-11 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-02-25 07:40:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-02-25 07:40:00

Rejestr zmian
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żurawiej
w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 2544 o powierzchni 0,0817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza - 60 000,00 zł   Wadium - 6 000,00 zł  Postąpienie – 600,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 23.01.2019r., 26.03.2019r. i 11.06.2019 r., 03.09.2019 r., 15.11.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka  o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Okulickiego, oznaczonej jako działka nr 717/5  o pow. 0,0277 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00006064/8. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 19 000,00 zł    Wadium -  1 900,00 zł   Postąpienie – 190,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 26.06.2019 r., 03.09.2019 r., 15.11.2019
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP „Okulickiego – III”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/290/12  z dnia 29 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego z dnia 27.12.2012 r., poz. 3379, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Przetargi odbędą się w dniu 11 marca 2020 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 2544 o pow. 0,0817 ha, położona  przy ul. Żurawiej.
 • Godz. 930 działka nr 717/5 o pow. 0,0277 ha, położona przy ul. Okulickiego.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej
  w dniu 6 marca 2020 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
  o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, pokój nr 51, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne i przetargi”).
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Data składania ofert:
2020-03-11 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2020-02-07 08:13:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2020-02-07 08:13:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. Jagiellońskiej 2 i ul. Jagiellońskiej 14 w Sanoku znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
Data składania ofert:
2020-03-03 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-03 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-02-18 14:14:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-02-18 14:14:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul.  Lipińskiego 31 w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.
Data składania ofert:
2020-03-03 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-03-03 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-02-14 09:44:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-02-14 09:44:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. Rynek 22, ul. 3 Maja 14, ul. Franciszkańskiej 3, ul.Jagiellońskiej 47/2 w Sanoku znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej, usługowej, magazynowej.
Data składania ofert:
2020-02-25 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-25 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-02-10 10:14:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-02-10 10:14:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 15 w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
Data składania ofert:
2020-02-18 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-18 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-02-04 13:15:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-02-04 13:15:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy u. Jagiellońskiej 14, przy ul. Rynek 21, przy ul. Kościuszki 15 oraz przy ul. Jagiellońskiej 2 w Sanoku znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.
Data składania ofert:
2020-02-12 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-12 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2020-01-28 08:15:00
PublikującyPiotr Kutiak 2020-01-28 08:15:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2020-02-12 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-02-07 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2020-01-10 08:04:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2020-01-10 08:04:00

Rejestr zmian
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych przy ul. Jagiellońskiej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 1117, 1119/9, 1124/2 o łącznej pow. 0,1085 ha, dla których prowadzone są księgi  wieczyste nr KS1S/00055051/2 (dz. nr 1117), KS1S/00047284/5 dz. (nr 1119/9), KS1S/00055038/5 (dz. nr 1124/2). Dział III i IV wolny od wpisów (obciążeń). Na działce nr 1124/2 usytuowane są murowane schody, stanowiące część traktu łączącego ulicę Jagiellońską i ulicę Daszyńskiego. Nabywca nieruchomości, ustalony w drodze przetargu, będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Sanoka nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności polegającej na korzystaniu z przedmiotowych schodów.
Cena wywoławcza – 486 800,00 zł    Wadium –  48 500,00 zł    Postąpienie – 4 870,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął 08.11.2019 r.
 
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście m. Sanoka o nazwie „JAGIELLOŃŚKA – I”, uchwalonego przez Radę Miasta Sanoka Uchwała Nr LXII/460/10 z dnia 17 czerwca 2010 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 67 poz. 1309 z dnia 28 lipca 2010 r. działki numer: 1117, 119/9, 1124/2 położone są w obszarze oznaczonym symbolem: 1.U/KS – tereny zabudowy usługowej
i parkingów wielopoziomowych oraz symbolem 6.KDW – tereny komunikacyjne – tereny dróg wewnętrznych.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, o godzinie 900.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej
  w dniu 27 stycznia 2020 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja
 • o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu
i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem przyczyny.
 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 1346 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „Zamówienia publiczne
i przetargi”).
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz
w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Data składania ofert:
2020-01-31 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-27 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-11-29 09:03:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-11-29 09:03:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2020-01-17 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-12-20 09:49:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-12-20 09:49:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy u. Jagiellońskiej 14 w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
Data składania ofert:
2020-01-14 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2020-01-14 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-12-23 16:15:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-12-23 16:15:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy u. Jagiellońskiej 14 w Sanoku znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
Data składania ofert:
2019-12-20 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-20 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-12-09 15:30:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-12-09 15:30:00

Rejestr zmian

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę miesięczną kiosków handlowych położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku przeznaczonych na prowadzenie działalności dowolnej z wyłączeniem usług uciążliwych, oznaczonych numerem:

Data składania ofert:
2019-12-10 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-10 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBalowska Kamila 2019-11-22 08:39:00
PublikującyKamila Balowska 2019-11-22 08:39:00

Rejestr zmian

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.

Data składania ofert:
2019-12-03 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-12-03 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBalowska Kamila 2019-11-18 11:21:00
PublikującyKamila Balowska 2019-11-18 11:21:00

Rejestr zmian

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych: przy ul. Lipińskiego 31  
 i przy ul. Słowackiego 18  znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonych na prowadzenie działalności: gastronomicznej i dowolnej.
Data składania ofert:
2019-11-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-19 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-11-04 14:02:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-11-04 14:02:00

Rejestr zmian

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Żurawiej
w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów  jako działka nr 2544 o powierzchni 0,0817 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058442/1. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza - 60 000,00 zł   Wadium - 6 000,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 23.01.2019r., 26.03.2019r. i 11.06.2019 r., 03.09.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka                        o nazwie „Krucza I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr LIX/573/06, z dnia 27 lipca 2006r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 103 poz. 1449 z dnia 16 sierpnia 2006r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej
w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Okulickiego, oznaczonej jako działka nr 717/5  o pow. 0,0277 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00006064/8. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 19 000,00 zł    Wadium -  1 900,00 zł
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 26.06.2019 r., 03.09.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego MPZP „Okulickiego – III”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/290/12  z dnia 29 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podkarpackiego z dnia 27.12.2012 r., poz. 3379, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka przy ul. Okulickiego, oznaczonej jako działka nr 1332/50 o powierzchni  0,2137 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/000035715/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 115 000,00 zł   Wadium -  11 000,00 zł.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 10.10.2018r., 15.02.2019r. i 26.06.2019 r., 03.09.2019 r.
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka Okulickiego - III, zatwierdzonym Uchwałą Nr  XXXIII/290/12  Rady  Miasta  Sanoka  z dnia 29 listopada 2012r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27 grudnia 2012r. poz. 3379, nieruchomość położona jest w terenie o symbolu 2P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
 
Przetargi odbędą się w dniu 15 listopada 2019 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900 działka nr 2544 o pow. 0,0817 ha, położona  przy ul. Żurawiej.
 • Godz. 930 działka nr 717/5 o pow. 0,0277 ha, położona przy ul. Okulickiego.
 • Godz. 1000 działka nr 1332/50 o pow. 0,2137 ha, położona przy ul. Okulickiego.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 12 listopada 2019 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne
  i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej - okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo
  w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego
  o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr  85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849
Data składania ofert:
2019-11-15 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-12 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-10-11 09:01:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-10-11 09:01:00

Rejestr zmian
pzetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 14 
znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
 
Data składania ofert:
2019-11-12 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-11-12 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-10-25 11:07:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-10-25 11:07:00

Rejestr zmian
Przetarg  nieograniczony 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.
 
Data składania ofert:
2019-10-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-29 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-10-14 09:49:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-10-14 09:49:00

Rejestr zmian

Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Lipińskiego 31  
znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowej, biurowej, spożywczej, handlowo-przemysłowej.
Data składania ofert:
2019-10-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-29 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-10-16 10:01:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-10-16 10:01:00

Rejestr zmian

Przetarg  nieograniczony

 
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka przeznaczonego na prowadzenie działalności: gastronomicznej.

Data składania ofert:
2019-10-29 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2019-10-29 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2019-10-16 09:59:00
PublikującyPiotr Kutiak 2019-10-16 09:59:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 26 lutego 2020r. 16:37:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.