Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
przetarg ofertowy na sprzedaż RĘBAKA stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.

ZMIANY:
2017-05-15 11:25:24: Dodano plik Przetarg RĘBAK.pdf
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż RĘBAKA stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest RĘBAK marki TEKNAMOTOR o numerze rejestracyjnym RSA PF04.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka:             TEKNAMOTOR
Model:            SKORPION
Wersja:            250SDT
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna
Opis rodzaju pojazdu:                        Rębak
Nr identyfikacyjny (VIN):     SVA180R25A7000008
Data pierwszej rejestracji:      2011/08/08
Data ważności badania technicznego:           2017/12/21
Kolor powłoki lakierowej:     Czerwony
Masa własna:  1580kg
Rodzaj przyczepy:      Podwozie o zab. specjalnej
Usytuowanie osi:        Centralne
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Tarczowy układ tnący i silnik LOMBARDINI POJ. 2199 CCM, 47 Kw
Cena wywoławcza netto: 29.800,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy, osiemset złotych 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 31.05.2017r. o godz. 1100 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 79/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r., w terminie do dnia 30.05.2017r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup RĘBAKA marki TEKNAMOTOR. Nie otwierać przed dniem 31.05.2017r.  godz. 1100
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
Pozostałe informacje:
 1. Rębak można oglądać w dniach od 16.05.2017r. do 26.05.2017r. w godz. 1000-1400, na terenie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II  59, 38-500 Sanok, przy budynku „G”.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku -
       – Wiesław Pielech tel. 134647847
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż rębaka marki TEKNAMOTOR, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym rębaka składam ofertę na zakup rębaka marki TEKNAMOTOR o numerze rejestracyjnym RSA PF04 za
Kwotę netto ………………………………………………………………...…………………………
VAT ………………...…………………………………………………………………………………
Kwotę brutto …………………………………………………………………..………………………
Słownie brutto ……………………………………………………………….………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 

 
BURMISTRZ MIASTA SANOKA
Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż RĘBAKA stanowiącego własność Gminy Miasta Sanoka.
Przetarg nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.).
Nazwa sprzedającego:
Gmina Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38-500 Sanok
 
Opis przedmiotu sprzedaży:
 1. Przedmiotem sprzedaży jest RĘBAK marki TEKNAMOTOR o numerze rejestracyjnym RSA PF04.
 
            Dane identyfikacyjne pojazdu:
Marka:             TEKNAMOTOR
Model:            SKORPION
Wersja:            250SDT
Rodzaj pojazdu: Przyczepa specjalna
Opis rodzaju pojazdu:                        Rębak
Nr identyfikacyjny (VIN):     SVA180R25A7000008
Data pierwszej rejestracji:      2011/08/08
Data ważności badania technicznego:           2017/12/21
Kolor powłoki lakierowej:     Czerwony
Masa własna:  1580kg
Rodzaj przyczepy:      Podwozie o zab. specjalnej
Usytuowanie osi:        Centralne
 
WYPOSAŻENIE SPECJALNE:
- Tarczowy układ tnący i silnik LOMBARDINI POJ. 2199 CCM, 47 Kw
Cena wywoławcza netto: 29.800,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy, osiemset złotych 00/100).
Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedającego w dniu 31.05.2017r. o godz. 1100 w pokoju nr 33 Urzędu Miasta w Sanoku.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Złożenie oferty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia nr 79/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r., w terminie do dnia 30.05.2017r. do godz. 1500, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku. Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na adres Sprzedającego z dopiskiem „Oferta przetargowa na zakup RĘBAKA marki TEKNAMOTOR. Nie otwierać przed dniem 31.05.2017r.  godz. 1100
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 1.000,00 zł.
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 30.05.2017r. na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr 31 8642 0002 2001 0060 4703 0003
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane lub zostaną odrzucone, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg, uchyla się od zawarcia umowy.
Pozostałe informacje:
 1. Rębak można oglądać w dniach od 16.05.2017r. do 26.05.2017r. w godz. 1000-1400, na terenie Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku, ul. Jana Pawła II  59, 38-500 Sanok, przy budynku „G”.
 2. Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia spośród biorących udział w przetargu i wyższą od ceny wywoławczej.
 3. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty.
 5. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostaną dodatkowo przeprowadzone negocjacje cenowe.
 6. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 7. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg.
 8. Wydanie przedmiotu sprzedaży Nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży oraz zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto.
 9. Informacja o wyborze oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej Sprzedającego
 
Osoby do kontaktów:
Gmina Miasta Sanoka - Anna Kwolek tel. 134663579
      Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku -
       – Wiesław Pielech tel. 134647847
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 79/2017
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
 
 
……………………………….……………                       …………., dnia ………..……                               
(imię i nazwisko)                                                                    
……………………………….……………                                    
 (adres)
……………………………….……………
 (PESEL/NIP)
……………………………….……………
 
 (telefon kontaktowy)
 
OFERTA
 
Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż rębaka marki TEKNAMOTOR, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 79/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12.05.2017r.
Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym rębaka składam ofertę na zakup rębaka marki TEKNAMOTOR o numerze rejestracyjnym RSA PF04 za
Kwotę netto ………………………………………………………………...…………………………
VAT ………………...…………………………………………………………………………………
Kwotę brutto …………………………………………………………………..………………………
Słownie brutto ……………………………………………………………….………………………..
W załączeniu dowód wpłaty kwoty wadium.
 
 
…………………………………………..
(podpis oferenta)
 
 
 

 
Data składania ofert:
2017-05-30 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-30 15:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2017-05-15 11:17:00
PublikującyPiotr Kutiak 2017-06-01 09:38:00
Modyfikował(a) Piotr Kutiak 2017-05-15 11:25:24
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przetarg Rębak 197.35 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 25 czerwca 2018r. 17:42:01
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.