Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Sanoka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
BZP.271.13.2019                                                                              Sanok, dnia 20.11.2019 r.
 
Gmina Miasta Sanoka: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Sanoka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sanoka, krajowy numer identyfikacyjny 37044071000000, ul. ul. Rynek  1 , 38-500  Sanok, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 013 4652800, 4652833, e-mail inwestycje@um.sanok.pl, faks 134 630 890.

Adres strony internetowej (URL): http://bip.um.sanok.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.um.sanok.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.um.sanok.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
NieOferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres


 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok Biuro Obsługi Klienta Pokój nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Sanoka wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Numer referencyjny: BZP.271.13.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do:

wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Miasta Sanok wraz
z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego od uszkodzeń, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności statutowej oraz posiadanego mienia, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Sanok (ubezpieczenia bezimienne i ubezpieczenia imienne), osób uczestniczących w kulturze fizycznej oraz ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, AS, a także ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. 3. Zamówienie podzielone jest na następujące części: 1) Część 1 – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej; 2) Część 2 – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków; 3) Część 3 – Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, AS, 4) Część 4 – Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych. Ofertę można składać na jedną, dwie, trzy lub wszystkie cztery części zamówienia. Poszczególne części zostały opisane szczegółowo w pkt. XXII SIWZ. 4. Wykonawca nie może zobowiązać Zamawiającego do pokrywania strat Wykonawcy działającego w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/. 5. Umowy ubezpieczenia będą wykonywane przy udziale i za pośrednictwem Domu Brokerskiego VECTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Langiewicza 29. 6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie RP jednostki organizacyjnej prowadzącej likwidację szkód w zakresie objętym przedmiotem zamówienia lub posiadać zawartą umowę / umowy
z firmą ekspercką / firmami eksperckimi trudniącymi się zawodowo likwidacją szkód w zakresie ubezpieczeń zgodnych z przedmiotem zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 66510000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66515400-7
66515000-3
66516000-0
66512000-2
66516100-1
66514110-0
66512100-3
66515410-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
    2020-01-01 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest uprawniony do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej /Dz. U. z 2015 r. poz. 1844/ co najmniej w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia (tj. co najmniej w grupie 8, 9, 13 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 1 oraz 4 zamówienia, co najmniej w grupie 1 Działu II Załącznika do ustawy
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej - dotyczy Części 2 zamówienia, co najmniej w grupie 1, 3, 10, 18 Działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej - dotyczy Części 3 zamówienia).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwiema osobami na terenie RP wykonującymi czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - przygotowywanie i wystawianie wszelkiego rodzaju dokumentów ubezpieczeniowych – polis, aneksów, certyfikatów, not, zaświadczeń o przebiegu ubezpieczeń, wyjaśnień dotyczących rozliczeń, składek oraz zapewni możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi osobami w dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego wskazując indywidulany adres mailowy oraz bezpośredni numer telefonu (stacjonarny lub komórkowy) .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu

Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt1, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument,
o którym mowa powyżej w pkt 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego lub inny dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO
W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców. 2. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie). 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika,
o którym mowa powyżej. Pełnomocnictwo może być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi: 1) Załącznik do SIWZ dla Części 1 przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego i odpowiedzialności cywilnej, 2) Załącznik do SIWZ dla Części 2 przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, 3) Załącznik do SIWZ dla Części 3 przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, AS, 4) Załącznik do SIWZ dla Części 4 przedmiotu zamówienia – Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Część oferty, która zawiera informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępnione, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”. Wykonawca dokonując zastrzeżenia, o którym mowa z zdaniu poprzednim, zobowiązany jest wykazać, że zastrzeżone informację stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późń. zm./.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-29, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego
i odpowiedzialności cywilnej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Sekcja A – ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń losowych (all risks) w mieniu będącym własnością oraz
w użytkowaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Ochroną ubezpieczeniową
w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte są zadeklarowane do ubezpieczenia środki trwałe (bez względu na wiek, stopień umorzenia/amortyzacji oraz technicznego/faktycznego zużycia), niskocenne środki trwałe w tym środki poza ewidencją, dzieła sztuki, środki obrotowe, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne oraz pozostałe mienie stanowiące własność lub będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych Zamawiającego. Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zakresu ochrony ubezpieczeniowej, posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i/lub przeciwkradzieżowych oraz szkodowości zamieszczony został
 w Załącznikach A, A1, A2, D. - Sekcja B – ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Przedmiotem ubezpieczenia jest sprzęt elektroniczny, zgodnie
z zadeklarowaną wartością. Ubezpieczeniu podlega zadeklarowany sprzęt bez względu na jego wiek i zużycie techniczne. Określony sprzęt elektroniczny jest objęty ochroną ubezpieczeniową od wszelkich szkód materialnych (fizycznych) polegających na utracie przedmiotu ubezpieczenia, jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Zamawiającego przyczyny. Szczegółowe sumy ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego wg wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych podane zostały w Załącznikach A, A2, A3, D. - Sekcja C – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności statutowej oraz posiadanego mienia. Odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa oraz pozostającą w zbiegu (deliktowo –kontraktowa) związana
z prowadzeniem przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Sanok działalności w zakresie zadań publicznych wynikających z przepisów prawa oraz w związku z posiadanym mieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Szczegółowy opis zakresu działania poszczególnych jednostek organizacyjnych znajduje się na stronie internetowej pod adresem: http://bip.um.sanok.pl/. Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody, które wystąpią w okresie ubezpieczenia bez względu na to kiedy miała miejsce przyczyna powstania szkody i zdarzenie bezpośrednio ją wyrządzające. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do szkód majątkowych powinna obejmować straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono, a w zakresie szkód niemajątkowych również zadośćuczynienie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Klauzule fakultatywne 25,00
Fundusz prewencyjny 10,00
Termin spełnienia świadczenia 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Sekcja A – Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Sanoka (ubezpieczenie bezimienne) – łącza liczba osób: 34. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, a w szczególności: śmierć i trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku rozszerzony o ryzyko zawału serca i udaru mózgu, koszty nabycia przedmiotów ortopedycznych i/lub środków pomocniczych, koszty przeszkolenia zawodowego inwalidów, koszty leczenia, oparzenia i/lub odmrożenia, jednorazowe świadczenie szpitalne. - Sekcja B – Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych terenu Gminy Miasta Sanoka (ubezpieczenie imienne) – łączna liczba osób: 32. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków, jakich mogą doznać strażacy jednostek OSP, a w szczególności: śmierć ubezpieczonego strażaka ochotnika w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z; trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego strażaka ochotnika w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z; całkowita niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku w czasie akcji, ćwiczeń, zawodów, szkolenia, pobytu na terenie remizy oraz w drodze do/z. Ubezpieczeniem objętych będą 23 osoby w ramach jednostek OSP funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Sanoka (według imiennej listy).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66512000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Klauzule fakultatywne 30,00
Termin spełnienia świadczenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, AS.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - Sekcja A – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe
w związku z ruchem tych pojazdów. Ubezpieczeniem objęte zostaną pojazdy mechaniczne podlegające ustawowemu obowiązkowi ubezpieczenia będące w posiadaniu Zamawiającego zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik C do niniejszej SIWZ. - Sekcja B – Ubezpieczenie Autocasco. Przedmiotem ubezpieczenia są wybrane pojazdy będące własnością lub
w użytkowaniu przez Zamawiającego określone w wykazie stanowiącym Załącznik C do SIWZ. - Sekcja C – Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów. Ubezpieczenie NNW kierujących pojazdem obejmujące wszystkie miejsca w pojazdach wymienionych w Załączniku C – dotyczy floty ubezpieczanej w zakresie OC p.p.m. - Sekcja D – Ubezpieczenie Assistance. Organizacja i pokrycie kosztów pomocy technicznej udzielonej osobom podróżującym pojazdem wskutek: a) uszkodzenia pojazdu, b) awarii technicznej pojazdu, c) kradzieży części składowych, d) dewastacji. Ochrona opisana w pkt a) i b) dotyczy pojazdów objętych ubezpieczeniem OC p.p.m. Ochrona opisana w pkt a), b), c), d) dotyczy wyłącznie pojazdów objętych ubezpieczeniem Autocasco. Pojazdy obejmowane ochroną: pojazdy osobowe, ciężarowo-osobowe i ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66516100-1, 66514110-0, 66512100-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 30

data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2021-12-31

5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Klauzule fakultatywne 25,00
Fundusz prewencyjny 10,00
Termin spełnienia świadczenia 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: skutki finansowe utraty, ujawnienia, wycieku lub bezprawnego użycia danych, w tym danych osobowych Klientów lub pracowników wskutek ataku, cyberataku na systemy informatyczne Zamawiającego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również koszty dodatkowe, w tym koszty konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 66510000-8, 66515410-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:
okres w dniach: 30
data rozpoczęcia: 2020-01-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Klauzule fakultatywne 30,00
Termin spełnienia świadczenia 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2019-11-20
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-11-20 12:27
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-12-17 14:37
Dodano do archiwum Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2019-12-31 12:27
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 11 lipca 2020r. 10:43:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.