Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Sanok, dn. 28 listopad 2018 r.
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka ul. Przemyska 58, 38-500 Sanok.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
a)         pozyskaniu i zrywce drewna w łącznej ilości 450 m3. (Podane ilości drewna do pozyskania i zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±25 %),
b)        odnowieniu i zalesieniu łącznej powierzchni 1,5ha,
c)         czyszczeniach późnych powierzchni 3,56ha,
d)        pielęgnowanie upraw w łącznej powierzchni 6,7 ha,
e)         zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę na łącznej powierzchni 5,25 ha,
f)         remonty szlaków, zrywkowych – 10 godzin,
g)        melioracje agrotechniczne – 1,2ha,
h)        poprawki i uzupełnienia – 1,1 ha.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: do końca roku 2019 zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku
  ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 20 grudnia 2018 r. do godz. 15:30. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Sanoku dzielnica Olchowce, ul. Przemyska 80, w dniu dnia 21 grudnia 2018 r. o godz. 17:30.
 3. Warunki płatności: 30 dni.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ryszard Paszkiewicz tel.: 537 201 303,
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim                       w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Prace leśne w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce na 2019 rok” - nie otwierać do dnia 21 grudnia 2017 r. do godz. 17:30.”
 2. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 2).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 10.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3),
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2018-11-28
Publikujący Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2018-11-28 07:45
Modyfikacja Adam Kasprzak - Zamówienia Publiczne 2018-12-07 13:58
Unieważnienie postępowania Zapytania ofertowego do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000 – 30000 euro na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Sanoka na lata 2015-2020

Załączniki:

unieważnienie postępowania Plik pdf 708.34 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2015-12-09
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2015-12-09 14:00
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2015-12-09 14:08
Inwestycja obejmująca doposażenie infrastruktury terenowej Miasta Sanoka poprzez budowę ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej wraz z elementami małej architektury

Załączniki:

protokół Plik pdf 1.56 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłArkadiusz Komski2015-12-03
Publikujący Arkadiusz Komski - Rozwój 2015-12-03 15:24
Modyfikacja Arkadiusz Komski - Rozwój 2015-12-03 15:25
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 stycznia 2019r. 20:43:41
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.