Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
BURMISTRZ MIASTA SANOKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka

ZMIANY:
2023-08-03 13:25:44: Dodano plik Ogłoszenie o odwołaniu przetargu.pdf
2023-08-01 11:45:46: Dodano plik Załączniki.pdf

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone

 
 
 

I.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Posada,  oznaczonej jako działka nr 3077/7 o pow. 0.0024 ha, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00052141/9.  Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).

 
 
Cena wywoławcza – 4. 200,00 zł           Wadium – 420,00 zł           Minimalne postąpienie – 50,00 zł
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm. ) upłynął dnia 17 lipca 2023 r.
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 
 

II.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej,  stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Posada,  oznaczonej jako działka nr 3077/8 o pow. 0.0030 ha, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00052141/9.  Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).

 
 
Cena wywoławcza – 4. 900,00 zł             Wadium –  490,00 zł             Minimalne postąpienie – 50,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).) upłynął dnia 17 lipca 2023 r.
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 
 

III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w  rejonie               ul. Okołowiczówka w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej jako działki nr: 603/5  o pow. 0.0399 ha i 603/13 o pow. 0.0028 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00058317/6.  Dział III i IV jest wolny   od wpisów (obciążeń).

 
 
Cena wywoławcza – 20. 500,00 zł     Wadium – 2.100,00  zł   Minimalne postąpienie – 210,00  zł
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.).
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 24.02.2023 r., 14.04.2023 r., 29.05.2023 r. oraz 14.07.2023 r.
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 

IV. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Mazurskiej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej jako działka nr 789/5 o pow. 0.2377 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00055989/6. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).

 
 
 
Cena wywoławcza –  210. 720,00  zł netto   Wadium –  21. 080,00 zł     Minimalne postąpienie  –   2. 110,00  zł
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  ( t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi odbyły się w dniach: 27.05.2022r., 11.07.2022r., 22.08.2022r. , 03.10.2022r., 28.12.2022r., 24.02.2023 r., 14.04.2023r. 29.05.2023 r., oraz 14.07.2023 r.
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania  i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
Dla przedmiotowej nieruchomości wydana została decyzja o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.
 
 
V. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Posada, oznaczonej jako działka nr 2882/8 o pow. 0.0227 ha, objętej księgą wieczystą  nr KS1S/00045801/2. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
 
Cena wywoławcza –  24 632,00 zł     Wadium – 2 500,00 zł    Minimalne postąpienie – 250,00 zł
 
Cena zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
 i usług (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn.zm.).
Poprzednie przetargi odbyły się w dniu 28.04.2023 r., 12.06.2023 r. oraz 24.07.2023 r.
 
 
 
Dla terenu na którym położona jest ww. nieruchomość brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania          i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 

 

Przetargi odbędą się w dniu 4 września 2023 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,
w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:

  • godz. 900 – działka nr 3077/7 o pow. 0.0024 ha, położona w Sanoku, obręb Posada,
  • godz. 930 – działka nr 3077/8 o pow. 0.0030 ha, położona w Sanoku, obręb Posada,
  • godz. 1000 – działki nr: 603/5  o pow. 0.0399 ha i 603/13 o pow. 0.0028 ha, obręb Dąbrówka,
  • godz. 1030  – działka nr 789/5 o pow. 0.2377 ha, położona w Sanoku, obręb Dąbrówka,
  • godz. 1100  – działka nr 2882/8 o pow. 0.0227 ha, położona w Sanoku, obręb Posada.  
 
 
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 

  1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 30 sierpnia 2023 r.
  2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
  • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż
2 dni przed
podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka
nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.
                Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 344 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

 
Data składania ofert:
2023-08-30 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2023-08-30 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2023-08-01 11:41:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2023-08-01 11:41:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2023-08-03 13:25:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załączniki 553.19 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o odwołąniu przetargu 61.22 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2024r. 10:51:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.