Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

                                                     ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Olchowce, oznaczonej jako działka nr 870/3 o powierzchni 2,6643 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00069060/9. Dział III i IV księgi wieczystej wolny jest od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 1 610 000,00 zł netto   Wadium - 161 000,00 zł  Postąpienie – 16 100,00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.) upłynął 27 maja 2022 r.
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  ( t.j. Dz.U z 2022 r., poz. 931, z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr XXIII/242/04 z dnia 17 lutego 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 20, poz. 216 z dnia 23.03.2004 r., zmienionym Uchwałą Nr LI/418/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa – ETAP I, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 10.01.2014 r., poz. 127, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 7U – tereny zabudowy usługowej. 
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu  12 sierpnia 2022 roku, o godzinie 900,
w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium przelewem na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku:
83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać            w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 5 sierpnia 2022 r.
 1. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
     Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu   i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka                              nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.  Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „ zamówienia publiczne       i przetargi”).
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych                  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 
 
 
 
Data składania ofert:
2022-08-05 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-08-05 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-06-08 12:50:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-06-08 12:50:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 3,6,7,8,19,22,23,62,64,67,70,71,72 położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Data składania ofert:
2022-07-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-19 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-06-28 14:10:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-06-28 14:10:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul.                    Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej
Data składania ofert:
2022-07-19 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-19 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-06-28 14:02:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-06-28 14:03:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-07-06 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-07-06 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-06-08 12:38:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-06-08 12:38:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-06-30 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-30 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-05-26 11:46:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-05-26 11:46:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Zaułek Dobrego Wojaka Szwejka 1 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej. 
Data składania ofert:
2022-06-21 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-21 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-06-07 07:47:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-06-07 07:47:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik załacznik nr 1 jodła i sosna.docx
Więcej >>>
2022-06-06 09:02:17: Dodano plik Świadectwo legalności drewna.pdf
Sanok, dnia 06.06.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 92,16 m3 i Sosna w ilości 16,05 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 17 czerwca 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 17.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 17.06.2022r. o godz. 19.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 650,00 zł netto za m3 Jodły i 500,00 zł netto za m3 Sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej (Jodła) i Kółkowej (Sosna) w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
W załączeniu:
Data składania ofert:
2022-06-17 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-06-05 08:59:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 08:59:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 09:02:17
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Świadectwo legalności drewna 2.98 MBPlik pdf
2. załacznik nr 1 jodła i sosna. 16.46 KbPlik doc
3. załącznik nr 2. 15.58 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-06-06 08:57:48: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-06-06 08:57:48: Dodano plik załącznik nr 1 dąb.docx
Więcej >>>
2022-06-06 08:57:48: Dodano plik Świadectwo legalności drewna.pdf
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Dąb               w ilości 1,76 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:

 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Dąb.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 17 czerwca 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 17.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 17.06.2022r. o godz. 19.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 900,00 zł netto za m3 dęba.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
Data składania ofert:
2022-06-17 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-06-05 08:55:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 08:55:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-06-06 08:57:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Świadectwo legalności drewna 2.98 MBPlik pdf
2. załącznik nr 1 dąb. 16.29 KbPlik doc
3. załącznik nr 2. 15.58 KbPlik doc

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 16,17,18,19,20,21,22,2332,38,52,53,54,59,62,64,67,70,71 położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku.
Data składania ofert:
2022-06-08 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-06-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-05-26 08:20:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-05-26 08:20:00

Rejestr zmian

Sanok, dnia 24.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                         

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 92,16 m3 i Sosna w ilości 16,05 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.      Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.      Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.      Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.      Termin składania ofert do dnia 03.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 03.06.2022r. o godz. 19.00.

3.      Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.      O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.       Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.      Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 650,00 zł netto za m3 Jodły i 500,00 zł netto za m3 Sosny.

3.      Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.      Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.      Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

Data składania ofert:
2022-06-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-05-24 10:09:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-05-24 14:11:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 jodła i sosna. 16.45 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 15.55 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-05-24 14:05:38: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-05-24 14:05:38: Dodano plik załącznik nr 1 - buk.docx
Sanok, dnia 24.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 63,89 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 03.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                          ul. Przemyska 58, w dniu 03.06.2022r. o godz. 19.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 450,00 zł netto za m3 buka.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
Data składania ofert:
2022-06-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-05-24 10:03:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-05-24 14:03:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-05-24 14:05:38
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 - buk. 16.26 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 15.55 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-05-24 14:08:28: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-05-24 14:08:28: Dodano plik zalącznik nr 1 - dąb.docx

Sanok, dnia 24.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                         

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Dąb               w ilości 1,76 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.      Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.      Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.      Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Dąb.

4.      Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 3 czerwca 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.      Termin składania ofert do dnia 03.06.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.      Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 03.06.2022r. o godz. 19.00.

3.      Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.      O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.       Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.      Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.      Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 900,00 zł netto za m3 dęba.

3.      Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.      Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.      Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

Data składania ofert:
2022-06-03 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-05-24 10:06:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-05-24 14:06:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-05-24 14:08:28
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. zalącznik nr 1 - dąb. 16.27 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 15.55 KbPlik doc

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul.  Grzegorza 8 w Sanoku, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: usługowo-handlowej. 
Data składania ofert:
2022-05-23 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-23 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2022-05-06 09:50:00
PublikującyPiotr Kutiak 2022-05-06 09:50:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-05-20 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-05-20 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-04-25 15:10:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-04-25 15:10:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2022-04-28 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-28 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-03-29 10:08:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-03-29 10:08:00

Rejestr zmian
Sanok, dnia 12.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 46,64 m3 i Sosna w ilości 35,31 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 22.04.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 22.04.2022r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 500,00 zł netto za m3 Jodły i 450,00 zł netto za m3 Sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2022-04-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2022-04-11 15:15:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:15:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:19:43
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 jodła i sosna. 16.40 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.54 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-12 15:16:32: Dodano plik Załącznik nr 2.docx
2022-04-12 15:16:32: Dodano plik Załącznik nr 1 buk.docx
Sanok, dnia 12.04.2022r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 23,13 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 22 kwietnia 2022r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 22.04.2022r. do godz. 12.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 22.04.2022r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 400,00 zł netto za m3 buka.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2022-04-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2022-04-11 15:11:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:11:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-12 15:16:32
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk. 16.25 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.54 KbPlik doc

Rejestr zmian

BURMISTRZ  MIASTA  SANOKA

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność

 Gminy Miasta Sanoka

 
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Polnej                  w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1540/10 o powierzchni 0.0605 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058045/8. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 66 100,00 zł     Wadium –   6 610,00       Postąpienie -  670,00 zł
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
Poprzedni przetarg odbył się w dniu: 3 lutego 2022 r.
 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście                      o nazwie „Jasna - I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIV/185/08, z dnia 3 kwietnia 2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 37 poz. 985 z dnia 5 maja 2008 r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Gminie Zagórz, obręb Olchowa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 188 o powierzchni 0.0853 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00030009/2. Dział III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
 
Cena wywoławcza – 14 070,00 zł     Wadium –   1 410,00  zł     Postąpienie -  150, 00 zł
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) upłynął 21 marca 2022 r.
 
Sprzedaż jest zwolniona od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)
 
 
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku braku planu ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu zagospodarowania                i warunków jego zabudowy następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy. Wydanie takiej decyzji może nastąpić na wniosek inwestora, w odniesieniu do konkretnego zamierzenia inwestycyjnego.
 
 
III. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha  i 778/8 o pow. 0.0002 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KS1S/00058045/8. Dział III i IV jest wolny od wpisów (obciążeń).
 
Cena wywoławcza – 65 940,00 zł   Wadium - 6 600,00 zł  Postąpienie – 660,00 zł
 
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 roku, poz. 685 z późn. zm.)  do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
Poprzednie przetargi odbył się w dniach: 24.01.2022 r., oraz 14.03.2022 r.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Śródmieście  o nazwie „Jasna - I”, zatwierdzonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXIV/185/08, z dnia 03.04.2008 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 37 poz. 985 z dnia 5 maja 2008r., nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym symbolem 1MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 
Przetargi odbędą się w dniu 25 kwietnia 2022 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1,  w Sali Herbowej Nr 64 , począwszy od godziny 900 w następującej kolejności:
 • Godz. 900  działka nr 1540/10 o pow. 0.0605 ha,  położona przy ul. Polnej w Sanoku, obręb Śródmieście,
 • Godz. 930  działka nr 188 o powierzchni 0.0853 ha, położonej w Gminie Zagórz, obręb Olchowa,
 • Godz. 1000 działki nr: 1540/5 o pow. 0.0370 ha, 1540/8 o pow. 0.0585 ha i 778/8 o pow. 0.0002 ha,                       obręb Śródmieście.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka, nr rachunku: 83 1240 1792 1111 0011 0319 8757, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku Miasta były najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2022 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej, konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne. Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu
i przyjmują je bez zastrzeżeń. Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości. Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż
2 dni przed
podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka
nr 74 1240 1792 1111 0011 0319 6203.
 Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, pokój nr 51, w Urzędzie Miasta Sanoka, Rynek 1, tel. 13 46 52849, oraz na stronie internetowej: www.bip.um.sanok.pl (zakładka „zamówienia publiczne i przetargi”).
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
 
Data składania ofert:
2022-04-21 01:59:00
Data wpłaty wadium:
2022-04-21 01:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2022-03-23 11:40:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2022-03-23 11:40:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2022-04-04 08:08:07: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2022-04-04 08:08:07: Dodano plik Załącznik nr 1 buk.docx

Sanok, dnia 01.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                    

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 23,13 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.     Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.     Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.     Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk.

4.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.     Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.04.2022r. o godz. 18.00.

3.     Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.     O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.      Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.     Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 400,00 zł netto za m3 buka.

3.     Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.     Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.     Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

 

Data składania ofert:
2022-04-11 18:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-04-01 08:02:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 08:02:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 08:08:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk. 16.89 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc

Rejestr zmian

Sanok, dnia 01.04.2022r

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka, woj. podkarpackie

                                                                                                    

Ogłoszenie

o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających

w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka

 

Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 46,64 m3 i Sosna w ilości 35,31 m3.

 

Sposób przygotowania i zawartość oferty:

1.     Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 

2.     Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 

3.     Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.

4.     Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 11 kwietnia 2022r.

Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:

1.     Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. do godz. 15.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.

2.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 11.04.2022r. o godz. 18.00.

3.     Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.

4.     O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

5.      Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.

Informacje dodatkowe:

1.     Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

2.     Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 500,00 zł netto za m3 Jodły i 450,00 zł netto za m3 Sosny.

3.     Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.

4.     Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.

5.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

6.     Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej i Kółkowej w Sanoku, w godzinach
od 8.00 do 15.00.

Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

Data składania ofert:
2022-04-11 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2022-04-01 09:37:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-04 09:37:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2022-04-06 09:52:48
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załacznik nr 1 jodła i sosna. 17.28 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.17 KbPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 01 lipca 2022r. 00:35:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.