Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.

ZMIANY:
2011-07-25 10:20:23: Dodano plik Odpowiedź na zapytanie nr 4.pdf
2011-07-22 10:01:52: Dodano plik Odpowiedź na zapytanie nr 3.pdf
Więcej >>>
2011-07-22 10:01:24: Dodano plik odpowiedź na zapytanie Nr 2.pdf
2011-07-21 12:54:07: Dodano plik Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ.pdf
2011-07-20 10:16:19: Dodano plik Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
2011-07-20 10:15:15: Dodano plik Załącznik nr 5 - wzór umowy - POMOCE DYDAKTYCZNE.doc
2011-07-20 10:14:55: Dodano plik Załącznik nr 4 - infor. o podwykonawcach.doc
2011-07-20 10:14:37: Dodano plik Załącznik nr 3a - oświadczenie osoby fizycznej.doc
2011-07-20 10:14:19: Dodano plik Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 24.doc
2011-07-20 10:13:59: Dodano plik Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22.doc
2011-07-20 10:13:36: Dodano plik załącznik nr 1 - wzór oferty.doc
2011-07-20 10:13:11: Dodano plik Załącznik 1 do wzoru umowy - I pomoce dydaktyczne.doc
2011-07-20 10:12:36: Dodano plik SIWZ - Pomoce dydaktyczne.pdf
2011-07-20 10:11:27: utworzono dokument

SK.042.2.2011                                                                                                          20.07.2011r.

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.
Numer ogłoszenia: 207492 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


SK.042.2.2011                                                                                                          20.07.2011r.

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.
Numer ogłoszenia: 207492 - 2011; data zamieszczenia: 20.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sanoka , ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, woj. podkarpackie, tel. 013 4652800, 4652848, faks 013 4630890.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanok.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu p.t. Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanok.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział III - Opis przedmiotu zamówienia - pkt. I Dostawa Pomocy Dydaktycznych i Sprzętu Multimedialnego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 235.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunku na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sanok.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sanoka 38-500 Sanok ul. Rynek 1 pok. 24/3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Sanoka 38-500 Sanok ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta - pok. nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer i nazwa Priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Numer i nazwa Poddziałania: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 235 NAZWA: Szczegółowy opis części zamówienia podany jest w SIWZ, Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia..

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.23.60.00-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 21.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Burmistrz Miasta Sanoka

mgr Wojciech Blecharczyk

Data składania ofert:
2011-07-29 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2011-07-20 08:00:00
PublikującyAdmin Administrator 2011-07-20 10:11:27
Modyfikował(a) Admin Administrator 2011-07-25 10:20:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. załącznik nr 1 - wzór oferty 463.50 KbPlik doc
2. Załącznik nr 4 - infor. o podwykonawcach 89.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 3a - oświadczenie osoby fizycznej 87.50 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 - oświadczenie art. 22 88.00 KbPlik doc
5. Załącznik nr 3 - oświadczenie art. 24 87.50 KbPlik doc
6. Załącznik 1 do wzoru umowy - I pomoce dydaktyczne 496.50 KbPlik doc
7. SIWZ 594.60 KbPlik pdf
8. Odpowiedź na zapytanie nr 1 do SIWZ 204.42 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 5 - wzór umowy - POMOCE DYDAKTYCZNE 110.50 KbPlik doc
10. Załącznik nr 6 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 580.88 KbPlik pdf
11. odpowiedź na zapytanie Nr 2 255.24 KbPlik pdf
12. Odpowiedź na zapytanie nr 3 203.15 KbPlik pdf
13. Odpowiedź na zapytanie nr 4 199.29 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 17 czerwca 2024r. 09:49:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.