Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Zasady oraz tryb ponownego wykorzystywania informacji publicznej określone są w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352).
Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, czy to w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącej w posiadaniu jednostki organizacyjnej (urzędu). Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego. Powyższa informacja może być wykorzystywana w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.
I. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
Warunkiem ponownego wykorzystywania upublicznionych informacji sektora publicznego Urzędu Miasta Sanoka jest przestrzeganie:
1)  obowiązku poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji
     publicznej;
2) obowiązku informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
3) obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, w przypadku ponownego wykorzystywania informacji sektora
publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub
stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz spełnieniu ewentualnie innych warunków wynikających z przysługujących majątkowych praw autorskich lub prawa pokrewnych.
Określenie warunków ponownego wykorzystywania nie może w sposób
nieuzasadniony ograniczać możliwości ponownego wykorzystania.
Urząd Miasta Sanoka nie ponosi odpowiedzialności za:
1) przetworzenie informacji przez podmioty trzecie;
2) ponowne wykorzystywanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora     publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
II. Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
Informacja sektora publicznego wytworzona w Urzędzie Miasta Sanoka jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie. Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy Urząd może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.
Do opłat za nośniki, na których udostępnia się lub przekazuje informacje sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania stosuje się stawki określone w  Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dn. 14.10. 2016 r. „w sprawie zasad udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Urzędzie Miasta w Sanoku”
WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO
L.p. Nazwa usługi Wysokość opłaty
1. Skopiowanie danych na płytę CD łącznie z kosztem zakupu płyty
Skopiowanie danych na płytę DVD łącznie z kosztem zakupu płyty
1 zł
 
2 zł
2.
Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A 4 w wersji czarno-białej:
  1. jednostronnie
  2. dwustronnie
 
 
0,20 zł. za każdą stronę
0,40 zł. za każdą kartkę
 
3.
Sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A 3 w wersji czarno-białej:
  1. jednostronnie
  2. dwustronnie
 
 
0,30 zł. za każdą stronę
0,60 zł. za każdą kartkę
 
4. Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką pocztową. Według cennika usług Poczty Polskiej.
5. Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przesyłką kurierską. Według cennika usług  firm kurierskich
6. Przesyłanie kopii dokumentów lub danych przy pomocy faksu. Według cennika usług operatora telekom.
Opłaty  ustalone na podstawie średnich cen zakupu nośników i kosztów poniesionych przez Urząd Miasta oraz cen usług operatorów .
III. Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  przekazywanych na wniosek:
W celu uzyskania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, która nie została udostępniona na stronach BIP Urzędu Miasta Sanoka lub nie została udostępniona w inny sposób, wnioskodawca składa wniosek, spełniający
warunki określone w art. 21 ust. 3 ustawy zawierający w szczególności:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informację o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub formie wskazanej we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunków, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródła udostępnienia lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów, usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile została udostępniona w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym.
Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta pokój nr 1, lub za pośrednictwem poczty albo mailowo na adres: umsanok@um.sanok.pl
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, wnioskodawca zostaje poinformowany o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, przy czym nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
IV. Informacja o przysługujących środkach prawnych w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz prawie do sprzeciwu.
W przypadku wydania decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego albo decyzji o warunkach ponownego wykorzystania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, w zakresie nieuregulowanym ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, zastosowanie mają przepisy ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Wnioskodawcy służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie  za pośrednictwem tutejszego Urzędu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) z tym, że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia   otrzymania skargi,
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.
Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy  o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy).
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2016-10-18
Publikujący Admin Administrator - Admin 2016-10-18 13:57
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2016-10-24 14:02
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 11 grudnia 2023r. 10:38:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.