Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
TG.6720.1.2015                                                                                                   Sanok, dnia 26 listopada 2021 r.
 
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka” wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko
 
 
Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 pkt 2-5, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w związku uchwałą Nr XIII/101/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 6 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w pokoju nr 50 w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Sanoku https://bip.um.sanok.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-299.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, w sali Herbowej o godz. 1000.
            Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną informuję, że w dyskusji publicznej jednocześnie będzie mogła wziąć udział ilość osób przewidziana przepisami prawa obowiązującymi w dniu jej organizacji, przy czym dyskusja potrwa do momentu zapewnienia w niej udziału wszystkim zainteresowanym. Osoby zainteresowane udziałem w ww. dyskusji proszone są o kontakt z Wydziałem Gospodarki Przestrzennej pod nr tel. 13 4652839 najpóźniej do dnia 14 grudnia 2021 r. 
            Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 40  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.
            Uwagi dotyczące projektu Studium należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok, lub przesłać na podany adres lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej: poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: wgp@um.sanok.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 r.
            Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173 z późn. zm.) na adres e‑mail: wgp@um.sanok.pl , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2022 r.
            Uwaga powinna zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.
 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Miasta Sanoka z siedzibą w Urzędzie Miasta w Sanoku (ul. Rynek 1, 38-500 Sanok).

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@um.sanok.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag składanych do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm. – zwanej dalej „Ustawą”) tj. w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

               a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym że w przypadku gdy dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;

               b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
               c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
               d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT ul. Bp. M. Jaworskiego 8/44, 25-430 Kielce (biuro oraz korespondencja: ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-336 Warszawa), a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 
 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2021-11-26
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2021-11-26 11:46
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2021-12-06 11:38

Załączniki:

Wykaz Plik pdf 255.56 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Inspektor2018-12-31
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2018-12-31 10:45
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - Architektura 2019-10-25 10:47
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 18 stycznia 2022r. 02:46:17
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.