Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej jako działki nr 1585, 1587/1, 1587/2, 1583, 1584, 1587/3 o łącznej powierzchni 0,6245 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00001379/4, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ulicy Lipińskiego, na cele prowadzenia dworca autobusowego.

ZMIANY:
2019-05-20 09:43:09: Dodano plik Wzór umowy - załącznik nr 2.docx
2019-05-10 09:07:11: Dodano plik Dworzec - mapa ewidencyjna.pdf
Więcej >>>
2019-05-10 09:05:44: Dodano plik Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
2019-05-10 09:04:39: Dodano plik Regulamin i warunki przetargu - 09-05-2019.doc
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza drugi przetarg pisemny nieograniczony
 
na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej jako działki nr 1585, 1587/1, 1587/2, 1583, 1584, 1587/3 o łącznej powierzchni 0,6245 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00001379/4, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ulicy Lipińskiego.
Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem dworca autobusowego, niepodpiwniczonym,
z płaskim dachem, o całkowitej powierzchni użytkowej budynku 1 274,00 m2.
Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia dworca, tj. do podejmowania działań zarządczo-administracyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania dworca multimodalnego, usytuowanego na wyżej wymienionych działkach, wraz z kładką dla pieszych przebiegającą nad torami, która zlokalizowana jest na działkach nr 913/11, 913/14, 913/26, 913/27 – położonych w Sanoku, obręb Śródmieście, objętych księgą wieczystą nr KS1S/00056778/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr LXXVIII/565/98 z dnia 26.05.1998r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 23 poz.294 z dnia 4.09.1998r., wg. którego ww. nieruchomość leży w obszarze KS – teren dworca i parkingu.
 
 • Okres dzierżawy – czas oznaczony: 5 lat.
 • Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 500,00 zł netto miesięcznie plus podatek VAT 23%.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w przypadku wartości dodatniej. Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego będą dokonywane z góry przelewem na konto Właściciela w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
Dzierżawca będzie ponosił koszty za media i utrzymanie dworca autobusowego. Ponadto dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości według stawek wynikających z prawa miejscowego.
 
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, Ip. pok. 64
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • złożenie do dnia 6 czerwca 2019 r., do godz. 1530, pisemnej oferty z załącznikami w zamkniętej kopercie
  z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku przy
  ul. Lipińskiego, obręb Posada, przeznaczonej na prowadzenie dworca autobusowego”
  , w Urzędzie Miasta
  w Sanoku przy ul. Rynek 1, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta)
 • wpłacenie wadium pieniędzmi, w wysokości 100,00 zł, w taki sposób aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 6 czerwca 2019 r.
 
 1. Oferta przetargowa sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, winna zawierać:
 • dokładne oznaczenie oferenta z imieniem, nazwiskiem i adresem/nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, numerem REGON, NIP, PESEL, oraz numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę netto, wyższy od czynszu wywoławczego,
 •  aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja
  o Działalności Gospodarczej),
 • w  przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwa,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz, że nie zgłasza
  z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 • polisę ubezpieczeniową OC,
 • oświadczenie o niezaleganiu z podatkami – Urząd Skarbowy i składkami ZUS,
 • oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wywiązywanie się z warunków dzierżawy oraz dysponuje możliwościami techniczno-organizacyjnymi odpowiadającymi skali przedsięwzięcia,
 • dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie w prowadzeniu publicznego transportu zbiorowego drogowego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania w przypadku wygrania przetargu.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku badania i oceny ofert Wydzierżawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka.
 4. Osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i warunków przetargu - najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także zamknięcia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu i Regulaminie
i warunkach przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
Dodatkowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w godzinach pracy urzędu:
 •  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 50), tel. (013) 46 52 839, e-mail: wgp@um.sanok.pl
 •  w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 7), tel. (013) 46 52 833, e-mail: wri@um.sanok.pl
 

Data składania ofert:
2019-06-06 15:30:00
Data wpłaty wadium:
2019-06-06 15:30:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-05-10 07:30:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-05-10 07:30:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2019-05-20 09:43:09
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Regulamin i warunki przetrgu 106.00 KbPlik doc
2. Formularz ofertowy - załacznik nr 1 45.57 KbPlik doc
3. Dworzec - mapa ewidencyjna 804.76 KbPlik pdf
4. Projekt umowy - załącznik nr 2 66.77 KbPlik doc

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 28 maja 2020r. 13:02:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.