Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony

ZMIANY:
2019-07-26 10:37:37: Dodano plik Dworzec - mapa ewidencyjna.pdf
2019-07-26 10:37:09: Dodano plik Regulamin i warunki przetargu - 28-08-2019.doc
Więcej >>>
2019-07-26 10:36:30: Dodano plik Formularz ofertowy - załącznik nr 1.docx
Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, oznaczonej jako działki nr 1585, 1587/1, 1587/2, 1583, 1584, 1587/3 o łącznej powierzchni 0,6245 ha, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00001379/4, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ulicy Lipińskiego.
Nieruchomość zabudowana jest dwukondygnacyjnym budynkiem dworca autobusowego, niepodpiwniczonym,
z płaskim dachem, o całkowitej powierzchni użytkowej budynku 1 274,00 m2.
Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na cele prowadzenia dworca, tj. do podejmowania działań zarządczo-administracyjnych w zakresie prawidłowego funkcjonowania dworca multimodalnego, usytuowanego na wyżej wymienionych działkach, wraz z kładką dla pieszych przebiegającą nad torami, która zlokalizowana jest na działkach nr 913/11, 913/14, 913/26, 913/27 – położonych w Sanoku, obręb Śródmieście, objętych księgą wieczystą nr KS1S/00056778/1. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
Dla terenu na którym położona jest nieruchomość obowiązuje miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego, uchwalony Uchwałą Rady Miasta Sanoka Nr LXXVIII/565/98 z dnia 26.05.1998r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Krośnieńskiego Nr 23 poz. 294 z dnia 4.09.1998r., wg. którego ww. nieruchomość położona jest w obszarze KS – teren dworca i parkingu.
 • Okres dzierżawy – czas oznaczony: 5 lat.
 • Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego – 500,00 zł netto miesięcznie plus podatek VAT 23%.
Stawka czynszu dzierżawnego będzie podlegać corocznej waloryzacji, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim, w przypadku wartości dodatniej. Opłaty z tytułu czynszu dzierżawnego będą dokonywane z góry przelewem na konto Właściciela w terminie do 10-tego każdego miesiąca.
Dzierżawca będzie ponosił koszty za media i utrzymanie dworca autobusowego. Ponadto dzierżawca będzie płacił podatek od nieruchomości według stawek wynikających z prawa miejscowego.
 
Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2019 r. o godz. 1000
w Urzędzie Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, Ip. pok. 64
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
 • złożenie do dnia 23 sierpnia 2019 r., do godz. 1530, pisemnej oferty z załącznikami w zamkniętej kopercie
  z napisem „Przetarg na dzierżawę nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku przy
  ul. Lipińskiego, obręb Posada, przeznaczonej na prowadzenie dworca autobusowego”
  , w Urzędzie Miasta
  w Sanoku przy ul. Rynek 1, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Klienta),
 • wpłacenie wadium pieniędzmi, w wysokości 100,00 zł, w taki sposób, aby pieniądze na rachunku bankowym Gminy Miasta Sanoka nr 31864200022001006047030003 były najpóźniej w dniu 23 sierpnia 2019 r.
 
 1. Oferta przetargowa sporządzona w formie pisemnej w języku polskim, winna zawierać:
 1. dokładne oznaczenie oferenta z imieniem, nazwiskiem i adresem/nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, numerem REGON, NIP, PESEL, oraz numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej/ Krajowego Rejestru Sądowego,
 2. datę sporządzenia oferty,
 3. oferowany miesięczny czynsz za dzierżawę netto, wyższy od czynszu wywoławczego,
 4.  aktualny odpis z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja
  o Działalności Gospodarczej),
 5. w  przypadku reprezentowania oferenta przez pełnomocnika - stosowne pełnomocnictwa,
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z regulaminem i warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 7. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości oraz, że nie zgłasza
  z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
 8. polisę ubezpieczeniową OC,
 9. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami – Urząd Skarbowy i składkami ZUS,
 10. oświadczenie, że oferent znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wywiązywanie się z warunków dzierżawy oraz dysponuje możliwościami techniczno-organizacyjnymi odpowiadającymi skali przedsięwzięcia,
 11. dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie w prowadzeniu publicznego transportu zbiorowego drogowego,
 12. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią umowy dzierżawy i gotowości do jej podpisania w przypadku wygrania przetargu,
 13. kopię dowodu wniesienia wadium.
 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. W toku badania i oceny ofert Wydzierżawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 3. Integralną częścią niniejszego ogłoszenia jest Regulamin i warunki przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka.
 4. Burmistrz Miasta Sanoka niezwłocznie powiadomi na piśmie uczestników przetargu o jego wyniku albo
  o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru.
 5. Podpisanie umowy dzierżawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i warunków przetargu – nastąpi w terminie wskazanym przez Burmistrza Miasta Sanoka, w formie pisemnej.
 6. Wadium osoby, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości.
  W przypadku uchylenia się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy wadium nie podlega zwrotowi. Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także zamknięcia przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
Burmistrz Miasta Sanoka zastrzega sobie prawo do zmiany warunków zawartych w Ogłoszeniu i Regulaminie
i warunkach przetargu, bez podania przyczyn, na każdym jego etapie.
 
Dodatkowe informacje o przedmiocie, regulaminie i warunkach przetargu można uzyskać w godzinach pracy urzędu:
 •  w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 50), tel. (013) 46 52 839,
  e-mail: wgp@um.sanok.pl
 •  w Wydziale Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (pokój nr 7), tel. (013) 46 52 833, e-mail: wri@um.sanok.pl
 
Ogłoszenie oraz pełna treść Regulaminu i warunków przetargu wraz z załącznikami zostało podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku przy ul. Rynek 1, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Sanoka www.bip.um.sanok.pl (zakładka „Zamówienia publiczne i przetargi”). Dodatkowo wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono w prasie lokalnej.
Data składania ofert:
2019-08-23 15:30:00
Data wpłaty wadium:
2019-07-23 23:59:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2019-07-26 10:33:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2019-07-26 10:33:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2019-07-26 10:37:37
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Formularz ofertowy 45.58 KbPlik doc
2. Regulamin i warunki przetargu 111.50 KbPlik doc
3. Mapa ewidencyjna 804.76 KbPlik pdf

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 15 grudnia 2019r. 06:33:31
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.