Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2612 o powierzchni 1,2531 ha, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Okulickiego, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00035715/9. Działy III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 530 000,00 zł      Wadium -  53 000,00 zł      Postąpienie – 5 300,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 11.05.2020 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/290/12 z dnia 29 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27.12.2012r., poz. 3379, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami 2.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; KDW – tereny dróg publicznych, droga wewnętrzna.
 
II. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1341/7 o powierzchni 0,9395 ha, położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, przy ul. Okulickiego, objętej księgą wieczystą nr KS1S/00035715/9. Działy III i IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów (obciążeń).
Cena wywoławcza – 500 000,00 zł      Wadium -  50 000,00 zł      Postąpienie – 5 000,00 zł
Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej w dacie sprzedaży.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) upłynął 11.05.2020 r.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Dąbrówka miasta Sanoka o nazwie „Okulickiego – III”, uchwalonym przez Radę Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXIII/290/12 z dnia 29 listopada 2012 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 27.12.2012r., poz. 3379, nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami 6.P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; KDW – tereny dróg publicznych, droga wewnętrzna.
 
Przetargi odbędą się w dniu 22 lipca 2020 roku, w budynku Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1, w Sali Herbowej Nr 64, w następującej kolejności:
 • godz. 900 – działki nr 2612;
 • godz. 1000 – działka nr 1341/7.
 
Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:
 1. Dokonanie wpłaty wadium, przelewem, na każdy przetarg oddzielnie, na rachunek bankowy Gminy Miasta Sanoka nr rachunku: 31864200022001006047030003, z podaniem numeru i położenia nieruchomości. Wpłaty wadium należy dokonać w pieniądzu, w taki sposób, aby pieniądze na koncie Miasta były najpóźniej w dniu 17 lipca 2020 r.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu: 
 • w przypadku nabywania nieruchomości: przez osoby fizyczne - dokumentu tożsamości; przez osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – okazanie aktualnego odpisu  z właściwego rejestru (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.
 • w przypadku uczestnictwa w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości (dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 
Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu.
Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej, poświadczonej notarialne.
Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym nieruchomości i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują je bez zastrzeżeń.
Osobie, która nie wygra przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabywanej nieruchomości.
Gmina Miasta Sanoka zawiadomi osobę ustaloną, jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej, w ciągu 21 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Osobie, która wygra przetarg, a nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w wyznaczonym miejscu i terminie, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena osiągnięta w przetargu (brutto), pomniejszona o wpłacone wadium, podlega w całości zapłacie nie później niż 2 dni przed podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność, na konto Gminy Miasta Sanoka nr 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem jej granic. Okazanie granic na gruncie może się odbyć na wniosek i koszt nabywcy.
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości. Niezbędną infrastrukturę oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia nabywca wykona własnym staraniem, w porozumieniu z właścicielami sieci.
W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń.
Wobec cudzoziemców uczestniczących w przetargu, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – t. j.  Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.
Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca nieruchomości.
Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do unieważnienia bądź odwołania przetargu z ważnych powodów,
z podaniem przyczyny.

 
Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Sanoka, Rynek 1, pokój nr 51, tel. 13 46 52849, w godzinach pracy urzędu.
 
Postępowanie przetargowe wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miasta Sanoka można uzyskać na stronie www.bip.um.sanok.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.
Data wpłaty wadium:
2020-07-17 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2020-05-21 08:09:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2020-05-21 08:09:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2020-06-08 13:15:53
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. UZUPEŁNIENIE 26.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-07-08 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-08 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-06-09 14:16:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-06-09 14:16:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 12,13,14, położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
Data składania ofert:
2021-07-06 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-06 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-06-17 11:12:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-06-17 11:12:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-07-02 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-07-02 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-05-06 08:04:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-05-06 08:05:00
Modyfikował(a) Krzysztof Ćwiąkała 2021-06-15 09:31:58
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o odwołaniu przetargów 7.19 KbPlik txt

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-06-16 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-16 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-05-19 14:37:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-05-19 14:38:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Grzegorza z Sanoka 8, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej. 
Data składania ofert:
2021-06-08 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-08 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-05-25 10:49:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-05-25 10:49:00

Rejestr zmian

 


Data składania ofert:
2021-05-26 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-26 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-04-29 13:23:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-04-29 13:23:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę kiosków handlowych, oznaczonych nr: 1,2,3,6,7,8,72, położonych przy ul. Lipińskiego 65 w Sanoku
 
Data składania ofert:
2021-05-25 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-25 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-05-12 08:16:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-05-12 08:16:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego położonego przy ul. Grzegorza z Sanoka 8, znajdującego się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonego na prowadzenie działalności: dowolnej.  
Data składania ofert:
2021-05-18 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-18 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłBalowska Kamila 2021-05-04 11:01:00
PublikującyKamila Balowska 2021-05-04 11:01:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-05-10 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-05-10 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-04-13 14:29:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-04-13 14:29:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-05-04 08:05:08: Dodano plik Załącznik nr 2.docx
2021-05-04 08:05:08: Dodano plik Załącznik nr 1 buk dąb.docx
Sanok, dnia 30.04.2021r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 67,89 m3 i dąb w ilości 1,72 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk                     i Dąb.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 10 maja 2021r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 10.05.2021r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 10.05.2021r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 180,00 zł netto za m3 buka i 480,00 zł netto za m3 dęba.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
Data składania ofert:
2021-05-10 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2021-04-29 08:04:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2021-04-30 08:04:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2021-05-04 08:05:08
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk dąb. 16.34 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.48 KbPlik doc

Rejestr zmian
Sanok, dnia 30.04.2021r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 106,20 m3 i sosna w ilości 1,18 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 10 maja 2021r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 10.05.2021r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 10.05.2021r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 270,00 zł netto za m3 jodły i 180,00 zł netto za m3 sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
Data składania ofert:
2021-05-10 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłUrząd Miasta Sanok 2021-04-29 08:00:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2021-04-30 08:00:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2021-05-04 08:01:31
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 jodła i sosna. 16.36 KbPlik doc
2. Załącznik nr 2. 15.48 KbPlik doc

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych położonych przy ul. Grzegorza z Sanoka 8 i ul. Jagiellońskiej 47/1 w Sanoku, znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej.  
 
Data składania ofert:
2021-04-27 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-27 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-04-08 09:40:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-04-08 09:40:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-04-22 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-02-23 14:47:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-02-23 14:47:00

Rejestr zmian

ZMIANY:
2021-03-31 12:40:23: Dodano plik załącznik nr 2.docx
2021-03-31 12:40:23: Dodano plik Załącznik nr 1 buk i dąb.docx
Sanok, dnia 30.03.2021r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Buk               w ilości 67,89 m3 i dąb w ilości 1,72 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Buk                     i Dąb.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2021r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 14.04.2021r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 15.04.2021r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 190,00 zł netto za m3 buka i 500,00 zł netto za m3 dęba.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2021-04-14 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2021-03-30 12:34:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2021-03-31 12:34:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2021-03-31 12:40:23
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 buk i dąb. 16.43 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.88 KbPlik doc

Rejestr zmian
Sanok, dnia 30.03.2021r
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka, woj. podkarpackie
                                                                                                         
Ogłoszenie
o sprzedaży drewna wielkowymiarowego pozyskanego z lasów pozostających
w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka
 
Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka zaprasza do składania pisemnych ofert na zakup drewna tartacznego pozyskanego z lasów pozostających w zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka - gatunku Jodła               w ilości 106,20 m3 i sosna w ilości 1,18 m3.
 
Sposób przygotowania i zawartość oferty:
 1. Należy złożyć pisemną ofertę na adres Gmina Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok. 
 2. Oferta powinna zawierać imię i nazwisko oferenta oraz numer telefonu. 
 3. Oferta przedstawia proponowaną cenę netto za 1 m3 drewna tartacznego gatunku Jodła                   i Sosna.
 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Sprzedaż drewna z lasu pozostającego w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce - nie otwierać przed dniem 15 kwietnia 2021r.”
Warunki udziału i sposób wyboru oferenta:
 1. Termin składania ofert do dnia 14.04.2021r. do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta                pok. nr 1, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce (Dom Strażaka),                                      ul. Przemyska 58, w dniu 15.04.2021r. o godz. 18.00.
 3. Sprzedający wybierze Kupującego, który zaoferuje najwyższą cenę.
 4. O wyniku rozstrzygnięcia oferent zostanie poinformowany telefonicznie.
 5. Osoba upoważnioną do kontaktu i udzielania informacji jest Pan Ryszard Paszkiewicz – gajowy, tel.: 537-201-303.
Informacje dodatkowe:
 1. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
 2. Cenę minimalną drewna ustala się na kwotę: 280,00 zł netto za m3 jodły i 190,00 zł netto za m3 sosny.
 3. Wydanie przedmiotowego drewna nastąpi po zawarciu stosownej umowy i uregulowaniu należności na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy. Sprzedający w terminie 7 dni od dnia uregulowania należności wystawi fakturę.
 4. Załadunek oraz transport drewna we własnym zakresie Nabywcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 6. Drewno wystawione na sprzedaż można oglądać w dni robocze na składzie drewna znajdującym się na ulicy: Turystycznej w Sanoku, w godzinach
  od 8.00 do 15.00.
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
W załączeniu:
 1. Formularz ofertowy na zakup drewna (Załącznik nr  1)
 2. Oświadczenie (Załącznik nr 2)
Data składania ofert:
2021-04-14 14:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłOrdon-Harłacz Katarzyna 2021-03-30 12:38:00
PublikującyKatarzyna Ordon-Harłacz 2021-03-31 12:38:00
Modyfikował(a) Katarzyna Ordon-Harłacz 2021-03-31 12:41:13
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Załącznik nr 1 jodła i sosna. 16.36 KbPlik doc
2. załącznik nr 2. 16.88 KbPlik doc

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-04-12 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-12 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-03-12 09:21:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-03-12 09:21:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokali użytkowych przy ul. Sienkiewicza 7 i ul. Jagiellońskiej 47/1 w Sanoku, znajdujących się w zasobach Gminy Miasta Sanoka, przeznaczonych na prowadzenie działalności: dowolnej. 
Data składania ofert:
2021-03-23 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-23 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-03-09 10:34:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-03-09 10:34:00

Rejestr zmian
Data składania ofert:
2021-03-22 23:59:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-22 23:59:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłĆwiąkała Krzysztof 2021-02-23 14:32:00
PublikującyKrzysztof Ćwiąkała 2021-02-23 14:08:00

Rejestr zmian
przetarg nieograniczony, licytacyjny na dzierżawę lokalu użytkowego, położonego przy  ul. Lipińskiego 31
 
Data składania ofert:
2021-03-16 15:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-03-16 15:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKutiak Piotr 2021-02-25 13:53:00
PublikującyPiotr Kutiak 2021-02-25 13:53:00

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 20 czerwca 2021r. 06:51:22
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.