Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ulgi uznaniowe w podatkach i opłatach lokalnych
Ulgi uznaniowe w podatkach i opłatach lokalnych
 
Wniosek o udzielenie ulgi w ciążących na podatniku zobowiązaniach podatkowych wraz ze stosownymi dokumentami potwierdzającymi argumenty zawarte we wniosku, przemawiające zdaniem podatnika za pozytywnym załatwieniem ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny. Wniosek podatnika powinien precyzować żądany rodzaj ulgi - umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę , odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami, rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami.
 
Opłata skarbowa:
Nie pobiera się.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Można przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Sanoka Referat Podatkowy 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta Sanoka przy
ul. Rynek 1, lub w pokoju nr 17, I piętro lub przez platformę ePUAP, tel. 13 46 52 821,  13 46 52 822, 13 46 52 865.
 
Termin i sposób załatwiania:
Decyzje w przedmiotowej sprawie wydaje organ podatkowy w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin ten wynosi 2 miesiące. W przypadku nie załatwienia sprawy we właściwym terminie, organ podatkowy zawiadamia stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
w terminie 7 dni.
 
Wymagane dokumenty:
Dla osób prawnych
 1. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych,  sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 2. aktualne sprawozdanie finansowe
 3. wypis z KRS,
 4. aktualnego stanu środków pieniężnych w kasie oraz na koncie bankowym (raport kasowy, wyciąg z konta bankowego).
 5. oświadczeń lub zaświadczeń o niezaleganiu:
  1. w opłacaniu składek w ZUS
  2. w opłatach z tytułu zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym.
 6. dokumenty potwierdzające uzasadnienie udzielenia ulgi podnoszone we wniosku
 Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
 1. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 2. aktualne sprawozdanie finansowe,
 3. aktualnego stanu środków pieniężnych w kasie oraz na koncie bankowym (raport kasowy, wyciąg z konta bankowego),
 4. oświadczeń lub zaświadczeń o niezaleganiu:
 • w opłacaniu składek w ZUS,
 • w opłatach z tytułu zobowiązań podatkowych w Urzędzie Skarbowym,
 1. dokumenty potwierdzające uzasadnienie udzielenia ulgi podnoszone we wniosku.
 Dla osób fizycznych:
 1. Protokół o stanie majątkowym podatnika spisany przez pracownika prowadzącego sprawę,
 2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty (rachunki za gaz, energię elektryczną, czynsz, zakup leków i inne koszty uszczuplające miesięczne dochody,
 3. dokumenty potwierdzające sytuacje finansową podatnika oraz członków rodziny wspólnie zamieszkałych (zaświadczenia o zarobkach lub zasiłkach, odcinki emerytur, rent),
 4. dokumenty potwierdzające uzasadnienie udzielenia ulgi podnoszone we wniosku.
Dodatkowo podmiot  prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest złożyć zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:
 1. Informację przedstawianą przez  podmiot ubiegający  się o pomoc de minimis,
 2. Wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 3. informacji o każdej innej pomocy publicznej, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, na pokrycie których ma być przeznaczona wnioskowana pomoc de minimis lub oświadczenia, że takiej pomocy nie otrzymał,
 4. informacji dotyczącej: wskazania powiązań z innymi przedsiębiorcami oraz informacji o utworzeniu wnioskodawcy w wyniku podziału innego przedsiębiorcy lub połączenia z innym przedsiębiorcą, w tym przez przejęcie innego przedsiębiorcy, zgodnie z § 2 pkt 1 lit. i i j Rozporządzenia Rady Ministrów
  z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się
  o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543),
 5. Informację składaną przez podmiot  ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub  rybołówstwie,

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
  z 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz.708),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych  przez  podmiot  ubiegający się
  o pomoc de  minimis (DZ.U. nr 53, poz. 311 z późn.zm.),
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych  przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 121, poz. 810).
 
Jednostka odpowiedzialna:
Referat Podatkowy Urzędu Miasta Sanoka
38-500 Sanok, ul. Rynek 1
I p. pok. 17, 24a tel. 13 46 52 821, 13 46 52 822, 13 46 52 865

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Sanoka.
 
Informacje dodatkowe:
W przypadku braku całości materiału dowodowego, podatnik może zostać wezwany do złożenia, w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień dotyczących sytuacji materialnej, wyjaśnień do protokołu opisu warunków gospodarstwa domowego oraz złożenia dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku o udzielenie uznaniowej ulgi. Niezastosowanie się do powyższych wymogów powoduje podjęcie decyzji odmownej, natomiast brak usunięcia uchybień formalnych może spowodować pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Rodzaje ulg:
Art. 67 a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, będący podstawą stosowania ulg podatkowych przez organy podatkowe stanowi, że organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, 3) umorzyć
w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Podstawą stosowania ulg podatkowych wymienionych w art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Użyte pojęcia:
 • „ważny interes podatnika” może stanowić np. zła sytuacja finansowa zagrażająca egzystencji podatnika i jego rodziny lub w przypadku przedsiębiorców utrata płynności finansowej zagrażająca upadłością firmy
 • „interes publiczny” może odnosić się do wartości wspólnych dla danej grupy społecznej jak np. bezpieczeństwo ogółu.
W związku z tym, podatnik zwracając się o zastosowanie ulgi podatkowej zobowiązany jest udowodnić, że zapłata zaległości podatkowej zagrozi jego egzystencji lub, że za zastosowaniem ulgi przemawia interes publiczny. Argumenty powoływane w podaniu a nieudokumentowane, nie mogą być brane pod uwagę. 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłBogumiła Michalska - Referat Podatkowy2020-01-01
Publikujący Bogumiła Michalska - podatki 2020-05-07 11:38
Modyfikacja Bogumiła Michalska - podatki 2021-08-24 08:35
Ostatnio dodane
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
data dodania: 2023-10-27
Newsletter
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 14 czerwca 2024r. 10:14:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.