Urząd Miasta w Sanoku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Sanok, dn. 28 listopad 2022 r.
 
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka ul. Przemyska 58, 38-500 Sanok.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
 1. pozyskaniu drewna (ścinka i wyróbka, utrzymanie porządku zrębowego) w łącznej ilości 400 m3 (drewno stosowe 100 m3 i drewno wielkowymiarowe 300 m3). Podane ilości drewna do pozyskania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %),
 2. zrywce drewna w łącznej ilości 400 m3 (drewno stosowe 100 m3 i drewno wielkowymiarowe 300 m3). Podane ilości drewna do pozyskania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %),
 3. odnowienia sztuczne (przygotowanie gleby, sadzenie) 0,53 ha/3.300 szt.,
 4. pielęgnowanie upraw I (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 3,0 ha,
 5. pielęgnowanie upraw II (odsłonięcie sadzonek z chwastów) w łącznej powierzchni 3,0 ha,
 6. zabezpieczenie upraw przed zgryzaniem przez zwierzynę Cervacolem na łącznej powierzchni 5 ha/21.000 szt.,
 7. remonty szlaków zrywkowych i wykonanie nowych szlaków – 70 godzin,
 8. melioracje agrotechniczne (wycięcie krzewów, uprzątnięcie powierzchni do sadzenia, złożenie odpadów zrębowych w stosy lub wały) – 0,36 ha,
 9. czyszczenia późne 3,20 ha,
 10. poprawki (sadzenie w miejscach wypadów sadzonek) – 0,20 ha/1.100 szt.
 
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia.
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku
  ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 19 grudnia 2022 r. o godz. 18:30.
 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Ryszard Paszkiewicz tel.: 537-201-303,
 5. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim                       w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Prace leśne w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce na 2023 rok” - nie otwierać do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 18.30.”
 6. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 7. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                  w postępowaniu (Załącznik Nr 2).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3),
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-11-28
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-11-29 13:31
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-11-29 13:33

Sanok, dn. 26 września 2022 r.Ogłoszenie


 1. Zamawiający: Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka ul. Przemyska 58, 38-500 Sanok.

 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:

a)    pozyskaniu drewna (ścinka i wyróbka, utrzymanie porządku zrębowego) w łącznej ilości 70 m3 (drewno stosowe). Podane ilości drewna do pozyskania przewidziane do realizacji                     w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %),

b)    zrywce drewna w łącznej ilości 70 m3 (drewno stosowe), długość zrywki ok. 700 m. Podane ilości drewna do zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %).   

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2022r. do 31.10.2022r. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.

 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku
  ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 30 września 2022 r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 30 września 2022 r. o godz. 19:00.

 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: 

Ryszard Paszkiewicz tel.: 537-201-303, 

 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim                       w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Prace leśne w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce na 2022 rok” - nie otwierać do dnia 30 września 2022 r. do godz. 19.00.”

 2. Kryteria wyboru oferty: cena 100%

 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                  w postępowaniu (Załącznik Nr 2).

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).

 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3), 

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1).

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.


Grzegorz Kozak

- przewodniczący Zarządu 

Rady Dzielnicy Olchowce

Miasta Sanoka

Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-09-26
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-27 13:28
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-10-05 14:17

Sanok, dn. 19 września 2022r.

OGŁOSZENIE 

(Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku)

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Remont szlaków zrywkowych

ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie nie jest podzielone na części.

Opis przedmiotu zamówienia: Remont szlaku zrywkowego

Miejsce realizacji zamówienia: Gmina Miasta Sanoka, obręb Olchowce, oddział nr 5.

Lokalizacja wg powszechnej ewidencji gruntów: Powiat Sanocki, Gmina Miasta Sanoka - obręb ewidencyjny Olchowce, dz. Nr ewid. 247/3

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje :

 1. Naprawa/wykonanie szlaku zrywkowego na długości około 300 m, w tym ulepszenie powierzchni szlaku zrywkowego polegające na ułożeniu płyt żelbetonowych                                 o wymiarach: 3,0x1,5x0,15m na odcinku około 60 m (płyty znajdują się na składzie drewna znajdującym się przy ul. Królowej Jadwigi). Szerokość szlaku minimum 3,5 m w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dokładana lokalizacja szlaku znajdują się na Załączniku graficznym nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

 2. Pogłębienie istniejącego rowu przy mostku oraz ułożenie płyt nad rowem.

 

Termin realizacji zamówienia : do dnia 30 listopad 2022r.

Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa.

Kryterium oceny ofert- cena 100%

 1. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z  wykonania całości zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było  przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.

 2. Cena oferty powinna być podana w walucie polskiej z dokładnością  do jednego  grosza.

 3. W cenie oferty należy uwzględnić  podatek od towaru i usług ( VAT).

 4. Ceną oferty jest kwota brutto, wymieniona w formularzu oferty.

 5. Zamówienie nie jest podzielone na części.

 6. Wniesienie wadium nie jest wymagane.

Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Ryszard Paszkiewicz – gajowy (537-201-303); Marek Jagniszczak;                                                                         

Do postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia i zaproponować tylko jedną cenę. Złożenie przez jednego wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty alternatywnej w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę.

Oferta musi sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym oraz podpisana przez osobę  uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentów rejestracyjnych firmy, ewentualnie z załączonego do oferty pełnomocnictwa do jej podpisania.

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony  druk oferty - wzór stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia,

 2. pełnomocnictwa, w przypadku gdy oferta nie jest podpisana  przez osobę upoważnioną.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Ofertę (wraz z załączonymi kosztorysami ofertowymi) należy złożyć w Urzędzie Miasta                        w Sanoku ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 13 października 2022r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 14 października 2022 r. o godz. 19:00. 

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami                   z dopiskiem: „Remont szlaków zrywkowych w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce” - nie otwierać do dnia 14 października  2022 r. do godz. 19.00.”

 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury. 

Załączniki:

OGŁOSZENIE PRZETARGOWE. Plik doc 24.40 KB
Załącznik nr 1 Plik pdf 1.41 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-09-16
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-19 15:22
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-19 15:25
Sanok, dn. 1 września 2022 r.
 
 
Ogłoszenie
 
 1. Zamawiający: Zarząd Rady Dzielnicy Olchowce Miasta Sanoka ul. Przemyska 58, 38-500 Sanok.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie i zrywka drewna z lasów mienia Gminy Miejskiej Sanok będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce. Zakres zamówienia przewiduje wykonanie prac polegających na:
a)         pozyskaniu drewna (ścinka i wyróbka, utrzymanie porządku zrębowego) w łącznej ilości 70 m3 (drewno stosowe). Podane ilości drewna do pozyskania przewidziane do realizacji                     w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %),
b)        zrywce drewna w łącznej ilości 70 m3 (drewno stosowe), długość zrywki ok. 700 m. Podane ilości drewna do zerwania przewidziane do realizacji w okresie obowiązywania umowy są szacunkowe i mogą ulec zmianie (±10 %).
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia oferty częściowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac zawarto w załączniku – Opis przedmiotu zamówienia
 1. Termin realizacji zamówienia: od 01.10.2022r. do 31.10.2022r. zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.
 2. Miejsce i termin złożenia oferty: Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Sanoku
  ul. Rynek 1 Biuro Obsługi Klienta pokój nr 1 do dnia 22 września 2022 r. do godz. 14:00. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy Olchowce, budynek Domu Strażaka ul. Przemyska 58, w dniu 23 września 2022 r. o godz. 19:00.
 3. Warunki płatności: 30 dni od dnia dostarczenia faktury.
 4. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Ryszard Paszkiewicz tel.: 537-201-303,
 1. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim                       w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: „Prace leśne w lasach komunalnych Miasta Sanoka będących w Zarządzie Rady Dzielnicy Olchowce na 2022 rok” - nie otwierać do dnia 23 września 2022 r. do godz. 19.00.”
 2. Kryteria wyboru oferty: cena 100%
 3. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki stawiane przez Zamawiającego dotyczące:
 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (Załącznik Nr 1). Zamawiający nie stawia warunków szczegółowych.
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 2).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: 2 usługi (o zbliżonym zakresie) o wartości min. 20.000,00 zł brutto każda wraz z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów (referencje) dotyczących najważniejszych usług określających, czy zostały one wykonane lub są wykonywane w sposób należyty. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym (Załącznik Nr 2).
 1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę na Zadanie 1 wykazał że dysponuje, przynajmniej 1 osobą posiadającą zaświadczenie ukończenia kursu zawodowego uprawniającego do pracy pilarkami spalinowymi (Załącznik Nr 3),
 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 1).
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany warunków zamówienia, najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
 
Grzegorz Kozak
- przewodniczący Zarządu
Rady Dzielnicy Olchowce
Miasta Sanoka
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłSanok Urząd Miasta - Urząd Miasta2022-09-01
Publikujący Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-05 14:05
Modyfikacja Katarzyna Ordon-Harłacz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-09-05 14:11

Załączniki:

Koncepcja programow Plik txt 72.19 MB
SOPZ Plik pdf 2.46 MB
Wzór umowy Plik pdf 242.10 KB
Zaproszenie Plik pdf 577.33 KB
Zapytanie ofertowe zał nr 1. Plik doc 15.55 KB
oświadczenie do oferty Plik doc 29.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2022-01-05
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-01-05 13:57
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2022-01-05 13:57
WGP.6832.1.2021                                                                Sanok, 15.12.2021 r.
 
 
Zapytanie ofertowe
Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sanoka nr 223/12/2020 z dnia 31.12.2020 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w Urzędzie Miasta Sanoka, zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi polegającej na wykonaniu scalenia i podziału nieruchomości.
 1. Zamawiający:  Gmina Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok.
 2. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obręb geodezyjny Dąbrówka, w rejonie ulicy Kruczej, o powierzchni ok. 3,15 ha, dla obszaru obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1572/14, 1572/32, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617/8, 1618/6, 1619/4, 1620, 1621/9, 1621/11, 1821/2, 1821/3, 1821/4, 1821/5, 1823/6, 1823/7, 1823/8, 1824/2, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1826/2, 1828/4, 1829/6, 1830/4, 1831/4, 1832/8, 1833, 1834/7, 1835/4, 1836/2, zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/422/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 września 2021 roku.
 3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2022 r.
 4. Miejsce i termin złożenia oferty: Urząd Miasta w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok, do 29.12.2021 r.
 5. Warunki płatności: Przelew do 14 dni od przedłożenia faktury.
 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Cecylia Kukla, tel. 13 46 52 841.
 7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim do dnia: 29.12.2021 r. wjednej z poniższych form:
- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Sanoka, Rynek 1, 38-500 Sanok, Wydział Gospodarki Przestrzennej,
- faksem na numer: 013 46 30 890 z dopiskiem do wiadomości – Cecylia Kukla,
- elektronicznej na adres: kukla@um.sanok.pl
 1. Kryteria wyboru oferty:  cena - 100%.
 2. Inne istotne warunki zamówienia: złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o pozytywnym zakończeniu przynajmniej jednej pracy geodezyjnej, polegającej na wykonaniu scalenia i podziału nieruchomości zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKrzysztof Ćwiąkała - Naczelnik2021-12-15
Publikujący Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-12-15 09:40
Modyfikacja Krzysztof Ćwiąkała - WGP 2021-12-15 09:41
Podmiot publikującyUrząd Miasta w Sanoku
WytworzyłKatarzyna Ordon-Harłacz2021-12-08
Publikujący Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2021-12-08 13:39
Modyfikacja Marta Przybysz - Biuro Zamówień Publicznych 2021-12-10 12:31
 
Znak:WGS.7021.293 .2020                                                                         Sanok 26.10.2020 r.
           
 
 
Nazwa i  Adres zamawiającego : Gmina Miasta Sanoka 38-500 Sanok ul. Rynek 1.
 
Zapytanie ofertowe
do rozeznania cenowego zamówień o wartości przekraczającej 7000-30000 euro.
1. Opis przedmiotu zamówienia: usługa  związana z udzielaniem
    opieki  zwierzętom bezdomnym na terenie miasta Sanoka obejmująca:
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Sanoka
WytworzyłKamila Balowska2020-10-28
Publikujący Kamila Balowska - WGS 2020-10-28 08:04
Modyfikacja Kamila Balowska - WGS 2020-10-28 08:08
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Formularz zapytania Plik doc 51.00 KB
Oświadczenie Wykonawcy Plik doc 29.00 KB
zał. 1 Opis zamówienia G.K Plik doc 60.00 KB
Urząd Miasta w Sanokuul. Rynek 1, 38-500 Sanok tel. (013) 46-52-811 email: umsanok@um.sanok.pl
Wygenerowano: 29 marca 2023r. 07:53:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.